263 27 oktober 1983 woordelijkheid draagt voor de sociale gevolgen daarvan. Wat betreft de wel of niet ontkoppeling van de planprocedure voor de te bouwen woningen in het Blekersvaartgebied van de vestiging van Albert Heijn hecht haar fraktie erg veel belang aan het realiseren van de eer- ste fase van het Blekersvaartplan in zijn geheelHet uitvoeren van die eerste fase van dat plan als één geheel geeft naar haar mening de beste waarborg voor een verantwoorde invulling van dit gebied. Hierbij denkt zij dan met name aan de mogelijkheid eventueel woningen te situeren langs de Koediefslaan op de hoek van de Blekersvaartweg en in tweede instantie ook aan een meest juiste passageverbinding van de Blekersvaartweg en de Binnenweg. Het zal duidelijk zijn dat haar fraktie op grond van deze over- wegingen niet positief staat tegenover een eventuele ontkoppeling in de planprocedure. De heer Solleveld wil deze zaak graag algemeen benaderen door te zeg- gen dat een^plan wanneer dat wordt ontwikkeld soms én 'in een aantal ge- vallen zelfs vaak, alleen gerealiseerd kan worden als de samenhangende onderdelen van dat plan ook gerealiseerd worden, niet andere woorden wil hij daarmee zeggen dat er een aantal voorwaarden zijn waaraan voldaan moet worden wil een plan slagen. Zijn fraktie heeft het idee dat vanaf het begin het projekt Blekersvaart als zeg maar een conglomeraat van ak- tiviteiten gezien moet worden, waarbij het niet zo mogeiijk is om zomaar één van de poten daar onderuit te slaan. Spreker vindt het daarom onjuist, alhoewel hij het punt van de urgentie van de woningbouw, zoals door de heer Borghouts naar voren gebracht, heel duidelijk onderkent, maar hij vindt het onjuist om zo'n facet eruit te lichten zonder zich daarbij zor- gen te maken over het verdere welslagen van het plan. Nu kan de heer Borghouts zeggen dat hij die vragen ook heeft gesteld, maar dan zegt spreker dat die vragen zijn beantwoord en als de wethouder hier nog enige nadere toelichting op wil geven dan is dat natuurlijk ook welkom, inaar dat dient dan in sprekers ogen alleen ter verduidel ijking van hetgeen reeds gezegd is. Samenvattenddaar waar de raad zich duidelijk uitgesproken heeft een aantal maanden geleden over de verplaatsing van Albert Heijn, heeft zijn fraktie het idee dat P.H. eigeniijk met een dreigement via de achterdeur alsnog de verplaatsing van Albert Heijn om zeep probeert te helpen. De heer Borghouts zegt dat de bezwaarschriften die ongetwijfeld zul- len komen niet van P.H. zijn noch geînspireerd door P.H. Hij wil die sug- gestie toch maar meteen wegwerken. De heer Soneveid heeft ook in andere omstandigheden wel eens bena- drukt dat het aT te zeer benadrukken van mogelijkheden die vanuit de bur- gerij of vanuit betrokkenen naar voren gebracht kunnen worden, op zich een aanzwengelend karakter kunnen hebben. Tenslotte zegt spreker dat zijn fraktie geen aanleiding ziet om het kom- mentaar, zoals door het college gegeven, niet te ondersteunen. Wethouder Arnoidy antwoordt op de opmerkingen van de heer Borghouts terzake van dë~Eîëantwoording van vraag 5, als daar gesproken wordt in de tweede zin: "Mede in verband met de planning, waarop de krachtens het Besluit bijdragen reconstructie- en saneringsplannen toegekende bijdrage is gebaseerd, ligt het belang van de gemeente in het in 1984 aanvangen met de realisering van deze eerste fase als geheel", dat dit deel van de beantwoording inderdaad een element is van nadere, misschien technische procedurele aard, stoelend op hetgeen de hoofdingenieur-direkteur van de

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1983 | | pagina 18