271 27 oktober 1983 dicht bij elkaar lagen. Wat betreft het belang van Heemstede in het algemeen en van zijn bevol- king voor dit projekt gaat het om één van de laatste stukken grond, in of vlakbij het centrum van Heemstede gelegen, die voor invulling in aan- merking komen. Die invulling geschiedt dan in dit geval voor het grootste gedeelte met woningbouw. Dat betekent dat een belangrijk stuk grond in dat centrum van Heemstede een ander aanzien gaat krijgen, en het is dui- delijk dat de huidige bewoners van Heemstede, aithans het merendeeldaar wat tegenop zien. Immers het is aitijd aardiger om een stuk groen tezien, ook al ligt dat dan op sommige punten er wat verwaarloosd bij, dan een blok huizen. Maar ook deze bewoners zullen zich realiseren dat er andere mensen zijn die nog geen huis hebben of in een huis wonen dat hen niet op maat gesneden is, of waarin zij eigenlijk niet uit de voeten kunnen en dat zijn de mensen die op de wachtlijsten staan en die staan te trap- pelen om een passende woning te vinden. Spreker denkt daarom dat de Heem- steedse bevolking daar open oog voor moet hebben. Desalniettemin gelooft hij dat men er bij de beoordeling ook van uitge- gaan is dat het plan niet alleen voor de toekomstige bewoners maar ook voor de huidige bewoners van Heemstede aantrekkelijk en aanvaardbaar' moet zijn. Het plan moet, althans zoveel mogelijk, passen in de bestaan- de infra-struktuur en bebouwingsvorm en- patroon. Verder is het voor de bewoners van belang dat het plan vanzelfsprekend een goed woonklimaat biedt, zowel in als om de woning en met "om" bedoelt hij de direkte omgeving waar een stuk recreatieve ruimte moet zijn. Dat brengt spreker op de belangrijkste eisen die zijn fraktie heeft ge- steld bij de beoordeling. Het moeten kwalitatief goede woningen zijn, ze moeten zoveel mogelijk direkte recreatieve ruimten bieden op eigen of ge- meenschappelijke grond, er moet bij voorkeur veel groen en in dit geval ook een stuk water zijn en het moet een vriendelijke bouw zijn. Dat be- tekent dat zijn fraktie toch wat huiverig stond tegenover al te hoge bouw; zij wilde zich voorzichtig opstellen ten aanzien van een verstede lijk concept en vanzelfsprekend moet het projekt een goede infra-struk- tuur bezitten en ook in de bestaande infra-struktuur goed in te passen zijn. Wat betreft kwalitatief goede woningen gelooft zijn fraktie dat, gezien de wat moeilijk te peilen en moeilijk te overziene ontwikkelin- gen op woninggebied in Nederland, in de toekomst het zekere voor het on- zekere genomen moet worden en dat betekent dat ook al zijn er nu lange wachtlijsten met mensen die in aanmerking wensen te komen voor een nieuwe woning, men rekening moet houden met een veranderd patroon in de toekomst. 2ij wil niet zeggen dat zij daar heilig in gelooft, met andere woorden dat die wachtlijsten plotseling voor de zon zouden wegsmelten en wellicht zouden overgaan in een leegstand van huizen, dat wil spreker allerminst naar voren brengen, maar zoals met zoveel faktoren gebleken is de afge- lopen jaren, zijn vaststaande zaken soms niet zo vast meer. Het is voor- al ook daarom dat zijn fraktie zich sterk wil maken voor allereerst een flexibel plan, zowel in de uitvoeringsfase, die toch vele jaren zal be- strijken, als ook voor kwalitatief zeer goede woningen, zodat ook op termijn, als de vraag naar woningen wat minder zou worden, Heemstedemet dit soort huizen in ieder geval toch hoge ogen blijft gooien bij de gun- sten van woningzoekenden. Over het plan en met name over het Nevanco-plan, is in de commissie vrij uitgebreid gesproken; spreker wil zich daarom in dit betoog beperken tot het Nevanco-plan en een aantal aspekten daarvan opnoemen. Zijn fraktie ziet als positief punt dat er geen sprake is van een verste- deïijkte opzet. Er zijn in het algemeen goede plattegronden van de wonin-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1983 | | pagina 26