274 ruimtelijke ordening in maart 1983 van een niet onaanzienlijk subsidie, als met de werkzaamheden voor de bouw op korte termijn begonnen zou wor- den, is er met grote voortvarendheid aan de invulling van de plannen ge- werkt. In juli werden door de 3 gekozen projektontwikkelaars de plannen voor het Blekersvaartgebied afgeleverd. Sprekers fraktie heeft buitenge- woon veel waardering voor de projektgroep, die met bijzonder grote inzet gewerkt heeft aan de beoordeling van de hoofdaspekten en onderdelen daar- van van de 3 binnengekomen plannen. De stedebouwkundige, architektonische, civieltechnische en niet te verge- ten de financiële aspekten werden nauwkeurig doorgelicht. Het resultaat van hun werk heeft zijn fraktie, naast haar eigen beoordeling, als een goed bruikbaar handvat kunnen dienen bij de keuze die zij moest maken. Sprekers fraktie heeft dus ook zelf beoordeeld; ook zij heeft nog eens gekeken of zij zich kon vinden in het waarde-oordeeldat cijfermatig aan de verschi1lende onderdelen gegeven werd. Vaak was dit het geval maar niet altijd. Bij punten waar dit niet het geval was, kwam dit veel- al voort uit een kriterium, dat niet met name in het programma van eisen genoemd was. Namelijk, hoe de mens, die in dit te bebouwen gebied moet wonen, lopen, fietsen, spelen, kortom leven, zijn of haar leven zal er- varen. Een gegeven, dat voor de toekomstige bewoners dag-in, dag-uit, van groot belang zal zijn. Voor haar is dit een zeer belangrijk krite- rium. Vorige week nog werd zijn fraktie ondersteund ten aanzien van de belangrijkheid van dit uitgangspdnt door een artikel op de kunstpagina van een dagblad. Het was een uiteenzetting over een prachtige woonwijk, uitgevoerd even buiten Parijs. De architekt Bofill, een man van naam, was erin geslaagd rondom een waterpartij een plan te realiseren, dat uit- blonk in architektuur en ook in stedebouwkundig opzicht. Zowel het zeer fraaie aanzicht van het geheel en de buitengewoon geslaagde aansluiting bij de bestaande landschappelijke gegevens, oogsten alom bewondering. Vele mensen uit binnen- en buitenland komen dit voorbeeld van architek- tuur en stedebouwkunde bewonderen. Jammer blijkt het echter te zijn, dat de bewoners van al dit fraais er geheel anders tegenaan kijken en er wei- nig plezier van beleven. Aan de woningen zelf is weinig aandacht besteed. Een onpraktische indeling van de woningen, te weinig lichtinval en ook weinig komfort. Het artikei eindigt met de opmerking, dat de architektuur van Bofill met kop en schouders uitsteekt boven de weinig stijlvolle mas- sabouw die tegenwoordig vaak wordt toegepast. Alleen blijft het bezwaar bestaan, dat de architekt vergeten is dat in zijn bouwsels ook mensen moe- ten wonen. In deze valkuil wil sprekers fraktie niet terecht komen. Zij heeft bij de afweging van de vele en allemaal belangrijke aspektendie aan de keuze vastzitten, zich goed voor ogen gehouden, dat de mens, die in dit gebied moet wonen en' leven, het belangrijkste is. Naast de andere kriteria heeft dit uitgangspunt haar geleid bij de keuze uit de plannen van de 3 projektontwikkelaarsHierbij wil zij vooropstellen, dat zij waardering heeft voor de inventiviteit, die zij opgebracht hebben om de moeilijke opdracht op zo'n smallanggerekt stuk grond een groot aantal woningen te situeren, ieder op zo'n eigen wijze vorm te geven. Het was een verrassing te merken dat deze opdracht op zo'n uiteenlopende wijze zou kunnen worden ingevuld. Het maakte het kiezen aan de ene kant moei- lijk; het ging nu niet alleen om kleine of wat minder kleine verschil- len. Aan de andere kant werd het kiezen gemakkelijker. Het ging nu im- mers om een verschillend leefmilieu voor de mens. Dit bracht zijn frak- tie ertoe om al in een vrij vroeg stadium van haar beoordeling grote 27 oktober 1983

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1983 | | pagina 29