247 27 oktober 1983 17. Voorzieningen ten behoeve van blauwe zône Zandvoortselaan. (120) 18. Verhoging erfpachtscanon N.V. Gasvoorziening Zuid-Kennemer- land. (121) 19. Voorbereiding herziening bestemmingsplan Natuurgebieden. (122) 20. Aankoop gebouw Centrum 111. (123) 21. Begrotingswijzigingen. 22. Rondvraag. I- Vaststel1ing van de notulen van de vergadering van 30 juni 1983. Mevrouw Karssen merkt op dat op bladzijde 176, 22e regel van onder, het woord "lege" dient te worden vervangen door "lage". De notulen worden, met inachtneming van de voorgesteide wijziging, zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. IILijst van mededelingen en ingekomen stukken. 1. Besluiten van gedeputeerde staten tot goedkeuring van de begrotings- wijzigingen, model D, 1983 nrs. 31, 34, 35 en 36 en g.t.b. Ï983, nrs. 15, 16 en 17. 2. Besluit van gedeputeerde staten tot verdaging van de beslissing op het raadsbesluit inzake de 30e begrotingswijziging 1983 algemene dienst (krediet f 130.000,-- herinrichting Camplaan). 3. Brief van de Raad van State houdende de mededeling dat het aan H.M. de Koningin gericht advies van de afdeling voor de geschillen van be- stuur is verzonden naar de minister van volkshuisvesting c.a. (betreft bestemmingsplan Natuurgebieden) De stukkenvermeld onder de punten 1 t/m 3, worden zonder hoofdelijke sten»ning vastgesteld. 4. Brief en brochure van het Hoveniers Informatiecentrum inzake gemeen- telijke groenvoorzieningen. De heer Kroon verzoekt de brochure van het Hoveniers Informatiecen- trum te doen toekomen aan de gemeentelijke afdeling groenvoorziening. Hethouder Baar zegt toe de brochure aan de afdeling groenvoorziening ter bestudering fe zullen overhandigen. Het stukvermeld onder punt 4, wordt voor kennisgeving aangenomen. 5. Brief van de Vereniging van Nederlandse Papier- an Kartonfabrieken waarbij wordt toegezonden een rapport mec betrekking tot een onder- zoek naar de handhygiëne op scholen. Mevrouw IJsselmuiden zegt dat in deze brief een belangrijk punt van mil ieuhygiëne wordrääïïgestipt, namelijk het gebruik van textiele hand- doeken op scholen, waardoor het risico bestaat dat ziektekiemen worden doorgegeven. Haar fraktie kan toch akkoord gaan met het voorstel van het college om deze brief voor kennisgeving aan te nemen, oindat zij via de aangehechte brief van de schoolartsendienst de zekerheid heeft dat op de scholen in Heemstede geen textiele handdoeken worden gebruikt, maar al- leen papieren handdoekjes. Haar vraag is alleen of de kleur daarvangrauw iswant dat is nog beter.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1983 | | pagina 2