s-insiï •'ïlS ™e"3Îoê,!1rgS?'!bied "et k"r,kter Bee-S'»<" oohX„°?:er!Td5 parkrn'!iJn fr»ktie ee" »avSS„d™ 275 27 oktober 1983 jektoitwikkeÎLr8iannui!j deRverst®delJkte °P^t van het plan van pro- Van Wijnen Roos. De wijze, waarop zij de beschikbare ruimte hadden ingevuld, leidde tot een zeer stedelijk plan met veel weiniq leefruimtpt8_ e" V00ral nauwe straten, een minimum âan groen en aanslui t hi t rf r deK'Tns" Dat de stedebouwkundige struktuur goed kust i ïas ',nea1re bebouwing in Heemstede, de duinstrook en de te Jeren Fn hnt 1 hr ?e9even> dat allee" vanuit de lucht valt waar te nenen En het luchtruim ts een gebied waar niet velen van ons daqe- I an „urîp8Ven' 0,n.1n.het ce"trum van ons dorp Heemstede zo'n stedelijk plan uit te voeren is in de ogen van sprekers fraktie striidiq met het 00^^! i ?emaa j°°r het voorgestelde ondergronds parkeren. h t s uiting op de bestaande bebouwing aan de Blekersvaartweq is goed te noemen Dit zijn alle pjuspunten in haar ogen, hoeweî voor wît 7 rpaîîf yerband met de onkontroleerbaarheid van zuike ruimten vîn andIîpHr, "Ch eehter we1dat 00k de voordelen ten kosten gîngen breedte komen Of'in dîî p1an,W!lma- Het moest olt de 1engte of uit'dë te De nrîiî rf?» 9873 JU,ster 9ezegd: uit de lengte ên de hoog- was ÎÎpÎ îîîâo V°?r 9rotere openbare ruimten betaald mopst worden te van biîna înn^mor aaneenschakeling van bouwblokken met een leng! bîokkpn Fon laetec,.maar was bovendien de grote bouwhoogte van deze lokken. Een groot massief geheel met bovendien bijzonder weinio tusspn wpîehîriZe9t het wat onderkoeld, maar de mens moet zich in zo'n omqevinq wel heel erg metig voelen. Zonder verder te willen inqaan oo de Tdî? dpaînnîkr9eSte1deS00rten wonin9en, zal het inmiddels duidelijk zijn dat BIpIpk tVäh'Z]Jn fraktie niet uitgaat naar een invulling vân het B1ekersvaartgebiedzoals Wilma die voorstelt. nîn rest het Plan Nevanco. Zonder voorbij te gaan aan de onvermiideliike T îJn,n9SV0-' dat wil ze99en de manier waarop de kombinatie van ar- tief De^apvp,sî6 kh°UWl(UHd9Î °PZet ervaren wordt. scoort bij haar posi- Hp nöh 9evelstruktuurde afwisseling in bouwhoogten, niet alleen van de gebouwen zelf, maar ook door de tussenliggende terrassen de tentdaken cîf ii °Pzlcht sluit dit plan het beste aan bii de bestaandp nni^Uä H1n- mSt0d0, Naast de uiterl1Jke verschijningsvorm heeft zii t?:îrdnedrln9npV0°r de Tin9en- die gebaseerd zijn op een kruisvormige heiH tnî h °rm 6n de n,aatvoering van de woningen geven de mogelijk- SaîJiî alTen f1 Verschillende indeling van de plattegmnd. Variatîeî de moqel i ikheden T"n!^' v,er?ante of langwerptge woonkamer behoren tot wen is q0ed en vâak sl 10 hulzen van deze kruisvormige gebou- d" T S?eels te noemen- Door deze kruisvormige bouw zijn voldoet aan deeîîînTTn te noemen- De woonoppervlakte van de woningen ppnhpHcr h u daaraan gcsteld kunnen worden. Slechts de 8 HAT- Hierbij „11 zij de .raag stellen of t,et genenst is. gezien de bonw ,an d«Sn'hîîks9een>° meîer* îUSS6n d6Ze flr0te> hoge bouw"erken en de 6 aaarop haaks gesitueerde galerij-flats k pe'k en ifäTnH* h913" Tven» Vindt Zij° fraktle enkeleäSl Hj- wî^ uek 10 d,t Plan dle Z1J kan waarderen. Met name de Dlanolonip in met ee^ te genng oppervlak?<anC° "3" °p3en°-n' "ebben een

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1983 | | pagina 30