277 27 oktober 1983 Afgezien van aparte voorzieningen voor bejaardenwoningen vindt zijn frak- tie het niet ongewenst dat ook bouwblokken van 3 verdiepingen hooq uitqe- rust zulien zijn met een lift. Zij heeft begrepen dat deze wens wel de nodige financiele konsekwenties met zich mee brengt; nog niet eens zozeer alleen voor de bouwkosten, maar des te meer voor de servicekosten diedit op de duur voor de bewoners met zich mee zal brengen. Bij een beslissinq hierover dient een zorgvuldige afweging ten aanzien van deze financiële gevolgen gemaakt te worden. De huurprijzen van deze woningen zijn accepta- bel te noemenvoor de bewoners is het zaak, dat naast het gemak van een lift de huurprijzen ook acceptabel blijven. Om tot een keuze van de plannen te komen is ook aan de bewoners van Heem- stede uitgebreid gelegenheid gegeven zich uit te spreken over de plannen van de projektontwikkelaars. Vooral de direkt omwonenden van het te bebou- wen terrein hebben van die mogelijkheid gebruik geiTiaakt. In deze context vraagt zijn fraktie zich af of de mogelijkheid bestaat de kantine aan de Blekersvaart en het daarbij behorenae atel ier te handhaven. Graag wil zij weten of het mogelijk is de huizen, die dan niet op deze plek gebouwd kun- nen worden, op verantwoorde wijze elders in het plan zijn onder te brengen. zijn traktie denkt hierbij sterk aan een situering in het noorden van het plangebied, aansluitend op de bebouwing van de Koediefslaan. Inzake de vanavond ontvangen brief gericht aan het college ên ondertekend door de commissie ruimtelijke ordening en volkshuisvestingkan zijn frak- mstemmen met de tekst voor wat betreft het dubbel grondgebruik en het repeterend karakter van de gevels. Aan het voortbestaan van waardevolle bomen en waterlopen wil zij graag grote aandacht geven. Als resultaat van de vergelijking, die zij heeft gemaakt tussen de 3 bouw- P annen, heeft sprekers fraktie besloten in te stemmen met het voorstel als eerste in onderhandeling te treden met Nevanco-woningbouw te Utrecht om eventueel een samenwerkingsovereenkomst te sluiten voor de verdereuit- werking van de plannen. Mevrouw Noorman wil beginnen met het feit dat de P.H.-fraktie zich al in 1978 heeft uitgesproken om voor het plangebied een prijsvraag uit te schrijven. Een reden was dat het gebied het laatste groene gebied in het centrum van Heemstede is en als men dat wil bebouwen met woningbouw dat heel wat kreatief vernuft vraagt van architekten en planontwikkelaars om dat op zo goed mogelijke wijze te doen. Dat was haar heel wat waard. Vandaar dat zij sinds die tijd gepleit heeft voor een prijsvraag. Dat îs het ook geworden en een bijzondere vorm van prijsvraag, namelijk geen prijsvraag onder architekten, die een plan maken dat prachtiq is waar men misschien heel enthousiast over is, maar wat bij de aanbeste- ding te duur blijkt te zijn, veel meer tijd vraagt, en allen weten dat als een plan te duur is het uitkleden van dat plan maakt dat men soms îets terugkrijgt waar men alleen maar heel droevig van wordt. Maar nu is het anders gedaan, er is een turn-key-prijsvraag gehouden, een plan plus pnjs. Uat betekent dat men op veel kortere termijn duidel i jkheid heeft over de uitvoerbaarheid van het plan en zeker op het gejn'ed van sociale woningbouw is het iets dat in Nederland nog niet vaak is toegepast. Daarin loopt Heemstede voorop en het lijkt haar toch wel goed om dat eens onder ogen te brengen. Haar fraktie zelf heeft daar flink aan qe- trokken om te zorgen dat een plan in deze opzet op tafel zou komen en het feit dat dit tot nu toe gelukt is stemt haar zeer tevreden. Er zijn gedurende de hele procedure vanaf het programma van eisen nogal wat bezwaren gekomen van met name omwonenden. Haar fraktie kan daar wel begrip voor opbrengen, want als men 40 jaar aan de rand van dit groene

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1983 | | pagina 32