278 gebied woont, waar toch heel interessante natuurverschijnselen zijn, zo- als de salamanderskikvorsen en dergelijke, is het zuur als men dat uit- zicht kwijt raakt. Maar de raad heeft een afweging moeten maken en haar fraktie heeft afgewogen dat de woningnood in Heemstede heel hoog is, dat er erg veel behoefte is aan goedkope huurwoningendat het bouwen in het centrum van Heemstede zo het even kan de voorkeur verdient boven bouwen aan de rand van de gemeente, omdat men als men in het centrum bouwt.voor die bewoners straks ook dichtbij de voorzieningenhet vervoer, de apotheek enzovoort heeft; het is veel bereikbaarder. Dat afwegend was voor haar reden om in te stemmen met het bebouwen van dit gebied. De projektgroep die de piannen heeft begeleid wil zij een kompliment maken. Zij hebben het in een heel korte tijd gedaan, ze hebben bergen werk ver- zet en voor veel mensen de zaak toch inzichteiijk gemaakt. "Voor veei men- sen" die dicht bij de procedure betrokken zijn, want uit de inspraak bleek dat het een heel moeilijke materie is. Als opmerking in de kantlijn zegt spreekster dat de toetsing van de plannen aan het programma van eisen en aan de bestemmingsplannen niet helemaal vlek- keloos is verlopen, met name voor wat haar fraktie betreft ten aanzien van de toetsing aan het ruimteprogrammamaar gelukkig heeft dat geen invloed gehad op de uiteindelijke keuze. Inderdaad was de schriftelijke inspraak heel mager en eigenlijk teleurstel- lend; daar hadden allen wat meer van verwacht. Daarentegen was de zaal voor de informatieavond overvolwas de opkomst hoog en de interesse van de men- sen groot. Spreekster vond dat een heel goede zaak en zij denkt dat men daaruit de konklusie kan trekken dat de belangsteliing weliswaar voldoende is maar dat de materie waarschijnlijk te ingewikkeld en zich niet leent bij zo'n ingewikkeld komplex als dit voor inspraak op deze manier. De beoordelingskriteria die haar fraktie heeft gehanteerd om de plannen te beoordelen waren de woonkwaliteitde woonomgeving, de plattegrond van de woningen, de manier waarop het groen is toegepast, de manier waarop men in de wijk verkeert, de architektuur en of er een goede relatie bestaat met de bestaande bebouwing en met de Heemsteedse schaal en maat. Dit plan, dat niet zomaar een plan is maar voor Heemstede misschien wel het grootsteplan dat zij zelf heeft ontwikkeld, weliswaar met behulp van projektontwikke- laars, maar waar de gronden in Heemsteedse hand zijn, is heel beiangrijk. Het is tenslotte een plan waarvan de totale realisatie zo'n 70 miljoen zal gaan kosten en dat is niet niks. Wilma kwam met eeh plan dat voor haar fraktie het minst aantrekkelijk was. De grote hoogte van de bebouwing, de massaliteit van de grote flats in het midden, die associaties openlieten met de Provinciënwijkwaarvan haar fraktie nu nog enigszins spijt heeft dat er toen flats gebouwd zijn hoe- wel dat in die tijd verklaarbaar was. Nu denkt zij zou men daar niet meer toe overgaan. Ondanks de vondst in dat plan om ondergronds te parkeren is de grootte van zo'n parkeergarage en de problemen die daaraan vastzitten toch niet zo positief als het misschien even had geleken. Zij had bij dat plan duidelijk de indruk dat df> Heemsteedse situatie onvoldoende was in- geleefd, dat het niet met voldoende kreativiteit opgezet was. Wat haar fraktie betreft viel het eigenlijk heel snel af. Het plan Van Wijnen, maar ook het Nevanco-plan scoorde bij haar fraktie hoger. Van Wijnen had een aantal aardige oplossingen in het plan inzake het dubbel grondgebruikvoor wat betreft het verhoogd voetgangersniveau dat door de wijk iiep. Daarentegen zaten er in dat plan een groot aan- tal problemen die vanwege de situering van het terrein onoplosbaar ble- ken. Bezwaren waren donkere smalle straten, steenachtig, er kon zelfs 27 oktober 1983

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1983 | | pagina 33