281 27 oktober 1983 Tot slot zegt zij dat de woningnood die in Heemstede zo gigantisch groot is, minder schrijnend kan worden zodra dit plan, en zeker de eerste fase, gerealiseerd zal zijn, en dat zal met verwijzing naar het eerdere agenda- punt van deze raadsvergadering, voor een deel ook aan deze raad liggen. Wethouder Arnoldy dankt de heer Solleveld die in zijn inleiding heeft gesproken over het vele werk en die een vriendelijke opmerking maakte over de projektgroep en over de projektontwikkelaars die zoveel werk heb- ben verricht. Spreker zegt dat aan het werk ook veel plezier is beleefd, want hard werken is nooit vervelend. Inderdaad is elk plan een compromis. Natuurlijk is het onmogelijk om het op alle onderdelen met elkaar eens te zijn. Dat is ook het goede van be- oordelen van ëén kreatie, het element van persoonlijke waardering maakt juist de spanning aan een kreatie. De beoordeling bij de fraktie van de heer Solleveld is een zware bevalling geweest en hij stelt dan vast dat dit ook bij de projektgroep het geval was, immers cijfermatig waren de puntenwaarderingen zo in elkaars buurt dat men kan zeggen dat er bijna een gelijke uitslag is, hoewel het college dan toch gekoinen is tot een ge- richt voorstel en spreker stelt vast dat de drie frakties het collegevoor- stel terzake ondersteunen De heer Solleveld heeft begrip tot uiting willen brengen voor bezwaren en gevoelens van misschien bedreiging voor de leefomstandigheden van de be- staande bewoners langs de Blekersvaart en Van Lennepweg. Dat begrip is volstrekt terzake want hun inzicht, hun gehele woonomgeving, gaat natuur- lijk veranderen. Hevrouw Noorman heeft daar nog een uit historisch oog- punt nadere toelichting op gegeven. Hen kan echter niet voorbij gaan aan de vrijwel onvermijdelijke noodzaak om in Heemstede dit centrumgedeelte toch te gaan invullen. De motivatie daarvoor is een ieder bekend. Ten aanzien van de eisen die de V.V.D.-fraktie heeft gesteld stelt de heer Solleveld primair de kwaliteitsgedachte en hij houdt daarbij zelfs rekening met en anticipeert daar enigszins op, dat er in de toekomst wel eens sprake zou kunnen zijn van een zekere verzadiging en dan blijft bovendrijven de noodzaak tot het hebben van een goed kwaliteitspakketzodat men concurrent is aan andere gemeenten in de naaste omgeving. Hen wil de mensen graag bin- nenhouden en men wil ze ook iets bieden dat grote kwaliteit heeft. De heer Sofleveld zegt bovendien dat daarvoor mede een voorwaarde is de flexibili- teit die het plan moet hebben. Op flexibi1iteit zijn de beide andere spre- kers in hun beoordeling ook nader teruggekomen en Navanco presteert daarin heel duidelijk naar de mening van de drie frakties het beste. De heer Solleveld heeft als één der positieve kwaliteiten terzake van het Navanco-plan willen opmerken het niet zoveer verstedelijkte karakter ervan. Het goede plattegrondenwerk van de verschi1lende geprojekteerde huizen valt zeer sterk op bij Nevanco. Juist de uitstekende indruk, die de plattegron- den op vrijwel alle beoordelaars maakte, was treffend. Niet alleen deze raad ook vele deskundigen in ambtelijke sfeer zowel van provincie als van rijk hadden waardering voor dat deelHochten er mensen van Nevanco in deze zaal zijn dan zal hen deze mededeling minstens prettig overkomen. De heer Solleveld heeft opgemerkt dat er een goede bezonning is en hij heeft herinnerd aan het feit dat het het denkwerk en het onderzoekwerk van mevrouw Noorman is geweest dat heeft geleid tot de vaststelling van de goede bezon- ning. Negatieve opmerkingen zijn er gemaakt met betrekking tot het parkeren. Over deze kwestie is nog een eigen onderzoek gaande, er zijn voor- en er zijn na- delen aan een oplossing zoals nu overwogen; het zal één van de eerste studie en onderzoekprojekten worden als men straks inderdaad aan de gang gaat.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1983 | | pagina 36