283 27 oktober 1983 college wil daar ook de specialisten in betrekken. In welke mate dat zal geschieden zal nader gezantenlijk worden overlegd en overeengekomen. De woningbouwcorporaties hebben zich reeds in principe enigszins uitgespro- ken. Het college moet binnenkort bepalen hoe het die keuze en die selek- tie nader zal gaan doen en zal de raad terzake voorstellen voorleggen, want dan wil het college dat de eventueel te selekteren corporatie of corporaties ook zo snel mogelijk gaan deelnemen in het overleg binnen de projektgroep. Spreker zegt dat het college ook ernstig rekening zal hou- den met opmerkingen van omwonenden. Hij is ook de heer Kroon erkentelijk, mede namens de projektgroepvoor zijn vriendelijke woorden. Als de heer Kroon spreekt over het toekomstige leven van de bewoners dag in dag uit dan is ook spreker van mening dat dit van het grootste belang is. Gezien de vele aspekten die aan het be- oordelen van de plannen van de drie projektontwikkelaars hebben vastge- zeten is het natuurlijk niet een simpele zaak geweest, aangezien het nu immers ging over het verschillend leefmilieu voor da mens. Spreker zal niet verder stilstaan bij de beoordeling vau de plannen van dr twee thans niet betrokken projektontwikkelaarsal was het alleen maar omwille van de tijd. Inzake de positieve beoordelingen van het Nevanco-plan heeft de heer Kroon een uitstekend betoog gehouden; hij zou bijna kunnen promoveren op de door hem genoemde aantrekkelijke elementen die juist zitten aan de'plat- tegronden van Nevanco. Het verlangen van de heer Kroon naar grotere af- metingen van de woonkamers van de 2- en 3-kamerwoningen, daarvan zegt spre- kerdat is aktueel denken. Niet alleen de gewestnota die dezer dagen is binnengekomenmaar ook in een zeer recentelijk gesprek dat hij heeft ge- had met de H.I.D. van de volkshuisvesting in de provincie, onderschreef deze ook de gedachte dat men moet werken naar kwaliteit en dat die kwali- teit toch wel heel belangrijk te vinden zou moeten zijn in de vergrote vloeroppervlakten van de woonkamers. Diezelfde bevestiging kreëg spreker heden nog van de mensen van de provinciale planologische dienst. Dus de raad zit op het ogenblik terzake van deze aanvullende eis, zoals ook in bet raadsvoorstel geformuleerd, in goed gezelschap. Wat betreft het parkeren van auto's zegt de heer Kroon dat men ook met de variant-oplossing toch die auto's blijft zien en'hij geeft eigenlijk de boodschap mee dat het college konform de tekst van het amendement zeer kon- sekwent zal werken. Spreker kan dat verzekeren en inderdaad zal zoiets niet ten koste mogen gaan van een verantwoorde vormgeving van de gevelstruk- tuur. Ook het college vindt de variant door Nevanco gevonden door het doormidden snijden van het carré en het omklappen naar de belendende gebouwen toe niet in alle opzichten geslaagd, doch reeds is opgemerkt dat dit maar één vari- ant was. Daar zal het college Nevanco aan houden, want we gaan nu de fase in om te kijken wat er allemaal nog kan. De servicekosten vorinen natuurlijk een belangrijk punt van zorg. De huur- prijzen moeteri namelijk acceptabel blijven, maar ook de bijkomende kosten bepalen de huisvestingslast. Ook de heer Kroon heeft begrip gevraagd voor het behouden van de kantine aan de Blekersvaartweg en andere bestaande bebouwing. ilet college zal de mogelijkheden en alle alternatieven op haal- baarheid laten onderzoeken. Het komt daar nader op terug. Mevrouw Noorman refereerde aan de geschiedenis van de prijsvraag en herin- nert er daarbij aan dat haar fraktie in 1978 daarover heeft gedacht. Me- yrouw Noorman zal geen tegenliggers op haar weg hebben gevonden, want er is niemand bij de andere frakties te vinden die zich wezenlijk heeft ver- zet tegen de procedure die in september is ingegaan.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1983 | | pagina 38