284 Mevrouw Noorman herinnert ook aan de bezwaren van omwonenden, waarbij zij de aanwezigheid van salamanders en kikvorsen aanhaalt. Het college heeft daar een lange brief over gehad. Wat van die dieren terechtkomt weet spre- ker niet, hij heeft zo zijn twijfels, maar de woningnoodwas voor haar fraktie in ieder geval bepaiend om deze invulling te gaan geven. Spreker dankt mevrouw Noorman voor de door haar gemaakte komplimenten die hij zeker aan de projektgroep zal doorgeven. Het mevrouw Noorman is spreker van oordeel dat de toetsing aan het programma van eisen niet steeds vlekkeloos was. Gelukkig is men er toch uitgekomen. Het resultaat van de inspraak was inderdaad mager. Gebleken is, met alle pogingen om zoveel mogelijk onze plannen zo dicht mogelijk bij de mensen te brengendat het domweg te moeilijk is. Zelfs deskundigen, zo is spre- ker vanmorgen nog eens bevestigd, hebben toch wel wat meer nodig dan een wandeling door de "stallen" om er achter te komen waar nu alle typische hoedanigheden van de drie verschillende zaken liggen. Wie is er nu eigen- lijk wel in staat een plattegrond te kunnen analyseren? Men kan het de mensen toch waarlijk niet kwalijk nemen als zij zich enigszins afwenden, omdat er ook nog een vorm van gëne zou kunnen zijn. Het coilege heeft zeei veel mensen kunnen ontvangen in de burgerzaalook allerlei groepen. Het heeft er aan gedaan wat redeiijkerwijs kon, hetgeen ook door mevrouw Noorman is onderschreven, maar daarin is het college niet geheel geslaagd. De raad heeft nu gekozen voor Nevanco, en spreker heeft de overtuiging dal de bevolking de raad dankbaar zal zijn voor het feit dat hij heeft wilien kiezen. De informatie-avond overigens was redelijk goed bezet. Spreker is het eens met wat mevrouw Noorman opmerkte over de woonkwaliteii waarbij zij nog een aantal kriteria opsomde. Het plan kost ongeveer 70 miljoen en dan zal men inderdaad toch ook wel enige bijzondere aandacht daaraan moeten geven. Als mevrouw Noorman zegt dat we flats, zoals in de Provinciënwijknu niet meer zouden maken, dan zal dat wel waar zijn, rnaai spreker is bijzonder blij dat ze er zijn, voorals ais hij denkt aan de hu dige moeizame pogingen om mensen onder dak te brengen. Wij prijzen ons in dat proces zeer gelukkig met het bestaan van die flats. Maar dat zal me- vrouw Noorman wei met het coliege eens zijn. Positief stond mevrouw Noorman ten opzichte van de flexibiliteit van de w< ningen. In het raadsvoorstel memoreert zij een aantal punten die zijn aan< geven, waarmee zij het eens is en zij waarschuwt nog eens voor de visuele aanwezigheid van de auto's, ook in de gekozen variant. Natuurlijk zal het college daar bijzondere aandacht aan geven. De gedachte door mevrouw Kars- sen in de commissie verwoord dat er een vergroting van de hoek in de top van de gelijkbenige driehoek van de daken moet worden bevorderd, werd ook door mevrouw Noorman voorgestaan. Kopgevels verdienen naar haar mening de aandacht in de uitwerking. Het college deelt die mening. Over de kosten van inrichting van het achterliggende gebied aan de woningi zal het college zeker nadere informatie trekken, waarna hij er op terug zi komen. Mevrouw Noorman heeft de waarschuwende vinger geheven met betrekking tot liften in de maximale 4-lagen bouw, opdat wij ons zelf niet uit de markt prijzen wat betreft de financiële konsekwentieshet college is zich dat ook zelf bewust. Van de opmerkingen terzake van de varianten, waarbij mevrouw Noorman duid lijk pieit voor het behoud van de bestaande panden - zoals de kantine waa zij wijkfunkties in ziet plaatsvinden en de nummers 42 en 43 - heeft het college goede nota genomen; het zal daar ook naar streven, hetgeen hij ze duidelijk en zonder terughoudendheid kan verzekeren binnen de grenzen van haalbaarheid. 27 oktober 1983

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1983 | | pagina 39