27 oktober 1983 286 dat 5 jongeren althans op dat ogenblik meedoen. Zij vraagt of er meer jongeren aan mee kunnen doen en of de jongeren op elk tijdstip binnen deze 18 maanden kunnen inspringen. Zij vindt dat het Oude Posthuis bijzonder veel werk heeft gemaakt van de werving. Toch denkt zij dat er nog iets bij kan. Zij weet niet of de wethoudér nog andere mogelijkheden kent om te werven. Zelf heeft spreekster op school gemerkt dat zelfs op alle voortgezet onderwijs de decanen een berichtje hebben gekregen. Zij vraagt zich alleen af of het onmiddellijk i*f begrepen, vooral door de decanen buiten Heemstede. Ten eerste leeft het Oude Posthuis niet voor ze, het projekt is natuurlijk helemaal nieuw en daarom zullen ze dit bericht misschien niet ophangen in het schoolgebouw. Wellicht kan daar ook nog eens wat aandacht aan besteed worden. Verder vraagt zij zich af of het Oude Posthuis erin geslaagd is om inder- daad bij non-profit instellingen plaatsen te krijgen waar deze mensen kunnen werken. Verder wenst zij het projekt veel succes toe. Eigenlijk hoopt zij dat de schoolverlaters niet de twee keer 5 maanden volmaken, maar dat ze na een week al bij de non-profit-instelling mogen blijven werken, zodat het projekt inderdaad zijn resultaten heeft. Zij wenst het Oude Posthuis veel succes daarbij. Mevrouw Snoep zegt dat dit raadsvoorstel een hamerstuk zou kunnen ztjn want in de conmissie welzijn en maatschappelijke zorg is meerma- len het projekt brugjaar schoolverlaters aan de orde geweest. Haar frak- tie vindt het een goed initiatief van het Oude Posthuis om dit projekt^ aan te pakken. Het gaat om een aktiviteit voor een groep jongeren onder de 23 jaar, een aktiviteit die jongeren mogelijkheid biedt tot werk en vorming en een aktiviteit die beoogt jongeren een startpunt te geven tot werk, misschien tot een opleiding. Graag wi1 haar fraktie van de wethouder horen hoeveel jonge mensen zich inmiddels voor het projekt hebben aangemeld. Overigens is het onnodig te zeggen dat haar fraktie van harte achter het voorstel staat; zij wenst het Oude Posthuis veei succes en blijft graag de ontwikkeling volgen. Mevrouw Lindeboom sluit zich namens haar fraktie bij deze woorden aan. Zij heeft geen specifieke vragen, wel goede wensen. Wethouder Van Amerongen is blij dat vanuit de hele raad zo in positie- ve zin over dTt projekt wordt gesproken. Hij vindt het zelf ook een uit- stekend projekt en hoopt dat het allemaal zal slagen. Spreker deelt mede dat er nu inmiddels 7 jonge mensen meedoen; er zijn er nog 3 waarvan het nog niet volstrekt zeker is omdat voor hen een wat spe- cifieke werkervaringsplaats gezocht moet worden. Er is ruimte tot maxi- maal ongeveer 25 jongeren, dus iedere jongere die zonder werk is kan zich melden. Voor het hele projekt geldt dat het aliemaal zo flexibel mogelijk wordt aangepakt, dus de vraag of men binnen die periode van 18 maanden op enig moment erin kan springen, kan gewoon bevestigend beant- woord worden. Dus als men zich op een gegeven moment aanmeldt krijgt men niet te horen dat het nu te laat is. De wervingsperiode is nog niet af- geiopen, er zullen de komende week enkele honderden affiches verspreid worden waarin nog eens op dit projekt gewezen wordt. Spreker moet ook zeggen dat als hij nu toch over werving spreekt achteraf bezien de bena- ming van het projekt misschien niet zo gelukkig is gekozen, want dit pro- jekt is niet alleen bedoeld voor jongeren die net van school afkomen, maar is duidelijk ook bedoeld voor jongeren die bijvoorbeeld al langer van school zijn en al enige tijd gewerkt hebben, en vervolgens zonder werk zijn gekomen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1983 | | pagina 41