288 dat enorme verlies, maar gezien hetgeen hij heeft vernomen mag men ook over het volgend jaar wel weer met een florissant verschil rekening hou- den. Als de raad dit zo aan zich voorbij laat gaan dan zou deze trieste afsluiting van 1980 misschien een teken aan de wand kunnen zijn. Het gaan met ramingen tot het uiterste, gaten willen vinden om nog steeds leuke dingen voor de mensen te kunnen doen, kunnen een reden zijn of wor- den voor nog slechtere resultaten. Wil men het genoemde "fenomeen" als teken aan de wand zien dan zal men met de begroting 1984 zeker uiterst voorzichtig moeten zijn. De heer Borghouts vindt het ook geen vrolijk bericht als er zo'n groot nadelig saldo is, dat is hij eens met de heer Albrecht. Zijn kon- klusie evenwel deelt spreker niet. Ook leuke dingen voor de mensen moeten nauwkeurig begroot worden. Om nu ineens te zeggen dat het allemaal niet meer kan gaat hem te ver. Elk jaar opnieuw leuke dingen voor de mensen of niet, elk jaar opnieuw grote saldotekorten of niet, men moet een be- groting nauwkeurig vaststellen en de bedragen die nen achter de projekten zet zullen zo nauwkeurig mogelijk moeten zijn. Spreker vindt niet dat de konklusie getrokken moet worden van uiterste voorzichtigheidmaar van dezelfde voorzichtigheid die we altijd betrach- ten. Voordat de raad deze rekening voorlopig vaststelt is het college spr< ker in ieder geval nog een inlichting verschuldigd, want in de commissie financiën is beloofd nog eens na te gaan waaraan de ongelooflijke over- schrijding op de post van reinigen van straten, wegen en kolken te wijten wasf 171.000,— op een post van f 460.000,-- is niet niks. De heer Van der Hulst ziet na deze rekening met spanning uit naar de rekening 19Bl, omdat de vooruitblik die daarin gegund is toch ook enige zorgen baart. Hij wil met nadruk zeggen dat zijn fraktie het bijzonder plezierig vindt dat de rekening snel vastgesteld wordt nadat dat jaar ver- streken is; we zijn aan het inhalen en dit gaat de goede kant op. Wethouder Baar heeft niet kunnen nagaan wanneer de gemeente in het ver leden mogelijk al vaker rekeningen heeft gekend die Sloten met een tekort Hij zou het ook abnormaal vinden als dat niet het geval zou zijn geweest, want dat zou dan betekenen dat men in het verleden niet anders dan rekenii gen zou hebben gekend die altijd overschotten vertoonden en dat moet dan wel hebben geleid tot een reservevorming tot een omvang waarvan men zich kan afvragen of dat dan wel juist is. Spreker gelooft echter dat het ver- standig is dat men zich realiseert waardoor in 1980, en waarschijnlijk speelt dat in 1981 ook zo'n roldat rekeningtekort is ontstaan. Men kriji natuurlijk in rekeningen altijd wel verschillen, maar met name de rente- ontwikkeling in die jaren heeft geleid tot deze tekorten. Spreker zal de laatste zijn om te zeggen dat men moet streven naar rekeningen met tekor- ten, maar hij gelooft dat de realiteit ook gebiedt om tegelijkertijd te konstateren dat in deze zelfde jaren op andere niveau's winsten naar de gemeente zijn toegevloeid die van een nog grotere orde van grootte zijn dan het tekort dat de rekening aangeeft. Spreker denkt in het bijzonder aan de winst die het gasbedrijf in de afgelopen jaren heeft kunnen boeken Kan men zeggen dat dit niet tot ons doeibewust beleid kan worden gerekend Dat is juist. Maar ook van de renteontwikkelingen valt hetzelfde te zeggei Overigens begrijpt spreker de heer Albrecht heel goed als hij wil stellen dat men bij de opstelling van de begrotingen zo goed mogelijk bezig moet zijn en ook moet proberen daar niet bij voorbaat dus al bij wijze van spn ken tekorten in te bouwen. 27 oktober 1983

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1983 | | pagina 43