290 Mevrouw Proost is het met mevrouw IJsselmuiden eens. Zij betreurt alleen dat het zo lang geduurd heeft. Haar fraktie heeft alle mooie alternatieven in een heel gedegen rapport gehad, maar het was hier nu juist een kwestie van een vrij eenvoudig iets: het verjagen van een qroep langparkeerders en dan moet men niet streven naar een al te în- gewikkeld systeem. Het zal het winkelend publiek dat nu juist wel moet komen alleen maar moeilijker maken: men heeft of geen kwartje bij zich of vergeten het bonnetje uit de automaat op een zichtbare plek te leg qen. Het nu gedane voorstel is een prima oplossing. Het enige wat haar teqenvalt is het aantal plaatsen in de nieuwe situatie. De huidige situa tie is dat ook op een doordeweekse middag, langs de winkelkant, dus langs de stoeprandhaaks geparkeerd wordt. Dat heeft het voordeelI dat er veel meer plaatsen gebruikt kunnen worden, nu 17 in de huidige situatie tegen 7 in de toekomstige situatie volgens de nieuwe tekening. Er îs ook mm der oponthoud door het feit dat er niet achteruit geparkeerd moet wor- den wat heel vaak langdurig oponthoud geeft op de Binnenweg. Het is jammer dat met de nieuwe aantailen de winst die de blauwe zone zou opleveren van de ongeveer 15 lang- tot halflang-parkerenden eigenlijk weer weg is door het langsparkeren. Zij denkt trouwens ook dat vanwege het kostenaspekt het beter was geweest om een blauwe stoeprand te maken want het is nogal een bedrag, 9.000,- voor een blauwe zone. Zij zou graag willen dat die kosten in de commissie nog eens gespecificeerd zou- den worden. De heer Klinkert zegt dat de winkeliers de afgelopen jaren de ogen niet in de ïak hebben gehad en het onderzoek heeft ook uitgewezen dat inderdaad 25% van de kapaciteit teloor ging omdat daar 1angparkeerders stonden Het plan is in de commissie besproken, waarbij ook îs gesproken over het dwarsparkeren aan de zuidzijde van de straat. De ruimte îs daar inderdaad zeer beperkt en wellicht zou men, als men dat zou învoeren, dan toch allerlei problemen krijgen met mensen die doende zijn om weg te riiden. Zijn fraktie vindt de parkeertijd van een uur voldoende, dat wijs het onderzoek ook uit en zij hoopt ook dat het doeldat er uiteindelijk meer mensen kunnen komen winkelen en wellicht wat minder mensen die een uitweq zoeken in de wijken er omheen, gehaald wordt. Zijn fraktie hoopt ook dat de evaluatie voldoende stof oplevert om în de toekomst te kunnen besluiten om ook elders in Heemstede de blauwe zone în te voeren. Zij stemt daarom met het voorstel in. De voorzitter is verheugd dat de raad in algemene zin instemt. Inzake de suggestie van mevrouw Proost dat het merkwaardig is dat het zo erg am qeduurd heeft, want het zou toch eenvrij eenvoudige zaak zijn en ledereen wil het en dus invoeren maar, zegt spreker dat het zo eenvoudig niet îs en het college heeft ook niet de illusie dat dit alle problemen oplost. Hij wijst de raad erop dat deze maatregel wordt genomen omdat de nndden- stand terecht al jarenlang hiervoor pleit en er goede redenen voor z,JO» maar het oplossen van het 1angparkeerdersprobleem door maar even naar de buurt te verwijzen zonder dat het P- en R-station - dat er nog gaat komer - er is, blijft een belasting voor de buurt en het is nog met zo n een- voudige zaak dat het college in het verleden de neiging heeft gehad daar al te gemakkelijk overheen te lopen. Voor het schuin insteken aan de kant van de winkels is ter plaatse gewoor qeen ruimte; dat is ook heel uitdrukkelijk in de commissie aan de orde geweest. Daar komt nog bij dat er een invalideparkeerplaats komt. Er îs heel uitvoerig gediskussieerd over het al dan niet gevaarlijk zijn van 27 oktober 1983

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1983 | | pagina 45