291 27 oktober 1983 een parkeerplaats voor invaliden in een dwarsrichting of in een langs- richting. Gebieken is dat de dwarsrichting eigenlijk de enige inogeiijk- heid is, dus als aan de andere kant van de weg ook dwars zou worden ge- parkeerd dan is dat niet mogelijk, dat zou men dus ook niet kunnen rea- liseren. Er komt een 3.30 m. brede invalideplaats in het dwarsgedeelte. Verder deelt spreker mede dat het gaat om een uur parkeren; het is een jaar op proef. Mocht het na het jaar bijgesteld moeten worden dan kan dat altijd gebeuren. De meerderheid van de commissie was voor een uur, zeker ook met de overloopsituatie die er t'och is. Er is ook uitvoerig met de belanghebbenden, die uitgenodigd waren, in de commissie over ge- sproken. De indruk die duidelijk naar voren gekomen is uit dat overleg- gesprek - dat eigenlijk samenviel met het commissieberaad - was dat al- thans de overgrote meerderheid van de winkeliers wel met een uur kon leven. Mevrouw Proost is het nog steeds niet met de voorzitter eenswant zij doet gerëgëTcT boodschappen op de Zandvoortselaan. Er wordt aan twee kanten gestoken geparkeerd en zij suggereerde alleen maar om inplaats van aan de stoepkant ook nu weer langsparkeerplaatsen aan te geven door alleen de stoeprand blauw te maken en men al naar gelang de drukte - zo- ais het nu ook gebeurt, al of niet gestoken of langs kan parkeren. De voorzitter antwoordt dat wat er nu gebeurt gewoon rommelig is. Gestoken parkeren is natuurlijk wel prettig voor de winkeliers, maar men moet zich goed realiseren dat er ook een element van sanering in zit. Men komt bij het Roemer Visscherplein op een heel drukke straat uit; de paaltjes die daar komen betekenen een vermindering van de parkeeropper- vlakte. Dat geschiedt welbewust, om te voorkomen dat de ruige parkeerge- woonte die daar ontstaan is doorgaat. Men krijgt een blauwe zône, maar men zal daarbij een wat gedisciplineerder behorend autogebruik bij de winkels moeten accepteren. Het één hoort bij het ander. Het wilde gebruik door overai maar te steken op en over de trottoirs moet afgelopen zijn als er een blauwe zône komt. Mevrouw Proost heeft niets tegen de paaltjes, het gaat haar alleen om de strook waar nu gestoken geparkeerd wordt. De voorzitter zegt dat daar geen ruimte voor is en als men daar toch gestokeTTgaat parkeren dan kan men er met de boodschappen niet meer langs. Dat is uitvoerig in de commissie aan de orde geweest. De ruimte voor de fietsstrook was er welde ruimte voor het gestoken parkeren is er niet meer. Een nadere specificatie van de kosten wil spreker graag toezeggen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XVIIIVerhoging erfpachtscanon N.V. Gasvoorziening Zuid-Kennemeriand. (volgnr. 121) XIX. Voorbereiding herziening bestemmingsplan Natuurgebieden. (voignr.122) De ontwerp-besluiten worden zonder hoofdeiijke stemming vastgesteld. XX. Aankoop gebouw Centrum 111. (volgnr. 123) Mevrouw Karssen merkt op dat de aankoop van Centrum 111 mogelijk is geworden door de prioriteit die eraan gegeven is. De aankoopprijs is 290.000,De gemeente heeft nu een huur die het subsidieert voor Centrum 111 van 28.000,--; dat gaat nu 40.500,-- worden, dus 13.500,-- meer. De vraag kwam bij haar fraktie boven of deze aankoop niet onbedoeld

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1983 | | pagina 46