254 heid uiting te geven aan de bezorgdheid over de kernwapens. Vorig weekend is Europa ons voorgegaan: Londen, Bonn, Hamburg, Stockholm, BrusselParijs, Hadrid, Rome en hebben de mensen aan de regeringen van die landen gevraagd de kruiskraketten niet te plaatsen. Aanstaand weekend is het onze beurt want die kruisraketten mogen er niet komen, niet in Woensdrecht, niet in Nederland, niet in Europa, nergens. Spreker overhandigt hierna de motie aan de voorzitter. De tekst luidt als volgt: "De raad van de gemeente Heemstede; gehoord de beraadslagin- gen; overwegende dat het voeren van een veiligheidsheleid is voorbehou- den aan de rijksoverheid, maar de gemeentelijke overheid - die het dichtst bij de mensen staat - een bijdrage kan en moet leveren om de be- zorgdheid van haar inwoners tot uitdrukking te brengen over de kernbe- wapening in het algemeen en over de dreigende plaatsing van kruisraket- ten in Nederland in het bijzonder, spreekt haar ongerustheid uit over de dreigende plaatsing van kruisraketten in Europa eri in Nederiand, ver- zoekt het college dit kenbaar te maken - door toezending van deze motie - aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal en aan het Kabinet." De motie is ondertekend door de heer Borghouts, mevrouw Noorman, de heer Van Amerongen, mevrouw Lindeboom en mevrouw Proost. De heer Van der Hulst zegt dat ook zijn fraktie heeft kennisgenomen van ae brief van hef~Vredesplatform tegen Kernwapens Heemstede/Bennebroek waarin verzocht wordt de ongerustheid, die onder een groot deel van de inwoners leeft inzake de dreigende piaatsing van de kruisraketten in Ne- derland over te brengen aan degenen die daarover binnenkort zullen beslis- sen. Het landelijk C.D.A.-standpunt over de plaatsing van kruisraketten în Nederland ligt vast doordat er ingestemd is met het Navo-dubbelbesluit, namelijk geen plaatsing indien de onderhandelingen over wederzijdse ont- wapemng in Genêve tot succes leiden. Sprekers fraktie vindt dat beslis- sing over eventuele plaatsing een zaak is van regeringsbeleiddie niet ligt op het terrein van de gemeenten. De voorgenomen plaatsing van nieuwe wapensde SS-20's in Oost- en de kruisraketten in West-Europa leiden tot enorme ongerustheid onder de bevolking van de betrokken landen. Zijn fraktie gelooft niet dat eenzijdige stappen in deze zulien leiden tot wederzijdse vermindering van de wapenarsenalen. Niettemin is zij be- reid om bij wijze van hoge uitzondering de ongerustheid van de Heemsteed- se bevolking over te brengen aan de regering en aan de Tweede Kamer door middel van een motie, waarvan zij hoopt dat de raad haar zal aanvaarden. De tekst van de motie luidt als volgt: "De gemeenteraad van Heemstede, in vergadering bijeen, 1. naar aanieiding van de aan de raad gezonden' brief van het Vredesplatform tegen Kernwapens Heemstede/Bennebroek e.o., van 18 september 1983; 2. gelet op de steeds verdergaande kernbewape- ning in de wereld en de voortgaande plaatsing van kernwapens in het bij- zonder in landen die lid zijn van de NAVO en van het Warschau-pact; 3. overwegende dat unilaterale maatregelen zoals het eenzijdig, niet- plaatsen van kruisraketten in één NAVO-land, te weten Nederland, zoals gesteld in onder 1. gerefereerde brief, onvoldoende garantie bieden voor het wederzijds reduceren van de bewapening; 4. overwegende dat alleen wederzijds terugbrengen van het wapenniveau, te bereiken door middel van onderhandelingen, de veiligheid in de betrokken landen kan garande- ren; 5. overwegc-nde da het hier gaat om een zaak die behoort tot het be- 1eidsterrein van de regering en niet tot dat van de gemeenteraad van Heemstede6. overwegende echter de grote ongerustheid die ook bij de Heemsteedse bevolking leeft over de zich steeds verder uitbreidende kernbewapeningbesluit: bij wijze van uitzondering middels een schrijven 27 oktober 1983

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1983 | | pagina 9