24 november 1983 295 OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP donderdag 24 november 1983, te 19.00 uur. Voorzitter: de heer Jhr.mr. O.R. van den Bosch, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevrouw S.E.A. Noorman-den Uylde heer mr. H.C.J.L. Borghouts, mevrouw E. Proost-Tedersde heer J.F. de Bruijn, mevrouw H.A.Th.G. IJsseimuidende heer ing. M.J.M. van der Hulst, mevrouw M.A.C. Karssen, de heren J.G.B. Kroon, E. Klinkert, mevrouw S. van der Pas-Bouman, de heren ir. P.G.J. Solleveld, F. van Item, drs. E. Veen, mevrouw mr. A.J. Snoep-Mook, de heer ing. K.J. Albrecht, mevrouw mr. M.E. Bierman-Beukema toe Water en de wethouders, de heren H. Arnoldy, mr. H.J.F. Reerino'a, drs. S. Baar en drs. A.H.M. van Amerongen. Secretarîs: de heer drs. W.H. van den Hoek. Afwezig met kennisgeving: mevrouw M.S.C. Lindeboom-Mous. De voorzitter opent de vergadering en leest het ambtsgebed voor. AGENDA: 24 november 19JB3 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 1 september 1983. 2. Lijst van mededelingan en ingekomen stukken. 3. Bijstelling beleidsplan najaar 1983. (108) (financieel overzicht 1984 t/m 1988) - algemene beschouwingen door fraktievoorzitters - beantwoording door burgemeester en wethouders; - repliek; - dupliek. 25 november 1983: 4. Behandeling memorie van antwoord. Vaststelling begroting algemene dienst; vaststelling begroting gemeentelijk technisch bedrijf; vaststelling begroting grondbedrijf 5. Verkoop strookje grond aan de Voorweg. (124) 6. Wijziging parkeerexcessenverordening. (125) 7. Krediet in rekening-courant N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten. (126) 8. 6e wijziging verordening hondenbelasting. (127) 9. Wijziging I.Z.A.-regeling Noord-Holland. (128) 10. Verordening onroerend-goedbelastingen. (129) 11. Vervanging vuilniswagen. (130) 12. Nieuwbouwplannen honkbalclub "R.C.H." (131) 13. Herinrichting Binnenweg. (132)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1983 | | pagina 1