2e afd. 25 november 1983 BIJSIELLING BELEIOSPLAN NAJAAR 1983 (FINANCIEEL OVERZICIIT 1984 l/M 1988) 108 Heemstede,20 september 1983. Aan de raad, Hierblj bieden wij uw raad ter behandeling aan de volgende onderde- len van het beleidsplan: - de jaarbegrotingen voor 1984 - de meerjarenbegroting over de periode 1984 t/m 1988 - het investeringen- en aktiviteitenplan samen met het dekkingsplan over genoemde periode. Alvorens op deze stukken in te gaan wordt een beschouwing gegeven over het te voeren geineentelijk beleid in hoofdlijnen. Deze nota is als volgt ingedeeld: 1. het gemeentelijk beleid in hoofdlijnen pag. 2 2. begroting 1984 pag. 22 3. meerjarenbegroting ongewijzigd beleid pag 34 4. prognose personeel pag- 35 5. investeringen en aktiviteiten pag- 36 6. dekkingsplan 1984-1988 pag. 42 Als bijlagen zijn liierbij gevoegd: 1. Uijzigingen primitieve begroting 1984 ten opzichte vi.T de primitieve begroting 1983. pag. 46 2. Lijst aangevende de prioriteiten tussen projekten vastgesteld door de raad op 26 mei 1983. pag- OC

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1983 | | pagina 1