4e afd. 135 Heemstede, 15 november 1983. Aan de raad, In uw vergadering van 26 mei j.l. besloot u delen van de Bankastraat te onttrekken aan het openbaar verkeer. Reden hiervan was dat bij het plan tot vervangende nieuwbouw een van de huidige situatie afwijkende verkavelingsmethode is gehanteerd, in die zin dat op twee piaatsen op het voor het verkeer bestemde gedeelte van de straat gebouwd zal worden. Gevolg hiervan is onder andere dat er geen direkte autoverbinding meer zal zijn tussen het noordelijke en het overige deel van de Bankastraat. Mede gelet op het feit dat de 19 in de nabijheid van de Cruquiusweg te bouwen woningen een uit stedebouwkundig oogpunt gezien afgescheiden ge- heel zullen vormen, verdient het aanbeveling de aldaar geplande korte zijstraat met parkeervoorzieningen een eigen naam te geven. Aangezien de straat in een wijk ligt waarin vrijwel alle straten zijn genoemd naar eilanden van het voormalige Nederiands Oost-Indië, achten wij het gewenst ook hieraan de naam van een "Indisch" eiland te ver- binden. Wij stellen u de naam Floresstraat voor. Een tekening, waarop de nieuwe nummering van de Bankastraat en omgeving is weergegeven, ligt voor u ter inzage. Burgemeester en wethouders van HEEMSTEDE De secretaris, W.H. van den Hoek De burgemeester O.R. van den Bosch.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1983 | | pagina 1