2 mei 1985 6 7 OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE IIEEMSTEDE OP donderdag 2 mei 1985, te 20.00 uur. Voorzitter: de heer Jhr.mr. O.R. van den Bosch, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevrouw M.S.C. Lindeboom-Mousde heren drs. A.ll.M. van Amerongen en mr. II.C.J.L. Borghouts, mevrouw E. Proost- Teders, de heer J.F. de Bruijn, mevrouw II.A.Th.G. 1 Jsselmuidende heer ing. M.J.M. van der Hulst, mevrouw M.A.C. Karssen, de heren J.G.B. Kroon en E. Klinkert, mevrouw B.L. de Haze Winkelman-Hoesde heren mr. PH- Lefebvre F. van Item en drs. E. Veen, mevrouw mr. A.J. Snoep-Mook, de heren ir. P.G.J. Solteveld en K.J. Albrecht en de wethouders mevrouw mr. M.E. Bierman-Beukema toe Water, de heer drs. S. Baar, mevrouw S.E.A. Moorman-den Uyl en mevrouw S. van der Pas-Bouman. Secretaris: de heer drs. W.H. van den lloek. (De heer Van Amerongen verschijnt later ter vergadering) De voorzitter opent de vergadering en leest het ambtsgebed voor. Wethouder Baar vindt dat er een bijzondere aanleiding voor hem is om onmiddellijk na de opening het woord te vragen, zulks naar aanleiding van de op het laatste moment aan de lijst van mededelingen en ingekomen stukken, onder punt 15, toegevoegde stukken. Het betreft een brief van de Conmissaris van de Koningin, bij welke brief een uittreksel uit het Koninklijk besluit van 4 april 1905 betreffende de herbenoeming van on- ze burgemeester is gevoegd. Omdat het zo'n belangrijke aangelegenheid is wil hij het Koninklijk besluit voorlezen. (Spreker leest het Ko- ninklijk besluit voor). Spreker wil van deze gelegenheid gebruik maken om de burgemeester în het bijzonder vanuit het college van harte geluk te wensen met deze her- benoeming. De burgemeester heeft er de laatste tijd niet blijk van gege ven dat hij gebukt ging onder de druk van de onzekerheid over deze her- benoeming maar hij denkt toch, nu de herbenoeming intussen een feit is, dat er enkele spanningen van hem zijn afgevallen. In ieder geval îs er ook bij de leden van het college geen sprake meer van spanning; zij zijn blij met deze herbenoeming. Spreker uit de wens dat er ook de komende periode sprake mag zijn van een plezierige en konstruktieve samenwer- king zoals die ook in de afgelopen periode is geweest. De heer Albrecht zegt als nestor van de raad dat alle raadsleden, zonder uitzondering, zich zeer verheugen over deze herbenoeming waarmee zij de burgemeester van harte geluk willen wensen. Hij spreekt het ver- trouwen uit dat het de raadsleden gegeven mag zijn nog vele jaren met de heer Van den Bosch op deznlfde wijze te mogen verder werken. De voorzitter schrikt een beetje van deze wat verrassende interven- tie. Vooral van het voorlezen van het besluit is hij helemaal perplex. Hij heeft verschi 1 lende herberioemingen mogen meemaken, maar dit is de enige herbenoeming waar wat van gezegd werd en waarbij het Koninklijk besluit is voorgelezen. Ilet deed iiem denken aan het nioment dat, de se- cretaris dat bij sprekers benoeming voorlas, waardoor hij een beetje het gevoel heeft dat hij opnieuw ge'Tnstalleerd wordt. Het is niet zijn

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1985 | | pagina 1