22 ONDERWERP Bladzijde notulen Vervanging van onderwijzend personeel. 65" Notitie C.D.A.-fraktie inzake vredes- onderwijs98 Plan van doelmatig gebruik van gymnas- tiekakkommndaties99 Bezuinigingen in de onderwijssector.210, 300, Programma basis-educatie 1988251 Kwaliteit van het onderwijs341 Beschikbaarstel1ing Anne Frankkranten. 342 Kontakten met bijzonder voortgezet onderwijs344 Voorziening in de huisvesting t.b.v. de Stichting Algemeen Bijzonder Onder- wijs in Heemstede361 Vredesonderwi js407 Openbaar en bijzonder basisonderwijs en mavo. Medewerking ex art. 74 van de wet op het basisonderwijs ten behoeve van de St. Jozefschool37 Vaststel1ing overschrijdingsuitkering onderwijzend personeel WBO 1987/1988. 50 Schoolpïein Craynesterbasisschool50 Aanschaffing aangepast meubilair Voor- wegschool69 Vaststelling exploitatievergoeding bijzondere lagere scholen over de maanden januari t/m jul i 198598 Vaststelling exploitatievergoeding voor bijzondere kleuterschoïen over de maanden januari t/m juli 198598 Eormatieplaatsen in kader van infor- matica112 Dakbedekking Craynesterbasisschool117 Medewerking ex. art. 74 van de wet op het basisonderwijs t.b.v. de Valken- burgschooi en Jacobaschool127 Huisvestingsoverzicht basisscholen.157 Medewerking ex art. 74 wet basisonder- wijs t.b.v. de St. Jozefschool en de Val kenburgschool159 Medewerking ex. art. 74 wet basisonder- wijs t.b.v. de Nicolaas Beetsschool

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 22