23 ONDERWERP Bladzijde No. notulen raadsstuk Bosch en llovenschool en Prinses Bea- trixschool159 76 Opheffing Berkenrodeschool195 86 Plan voor nieuwe scholen basisonder- wijs voor de periode 1988/1989 tot en met 1990/1991196 87 Medewerking ex art. 74 wet basisonder- wijs t.b.v. de Nicolaas Beetsschool208, 244 97, 118 Voorlopige vaststelling uitgaven voor openbaar lager onderwijs over de periode 1/1 t/m 31/7 1985 en over de periode 1983 t/m 31/7-1985214 101 Voorlopige vaststelling uitgaven open- baar kleuteronderwijs over de periode 1/1 t/m 31/7-1985 en over de periode 1981 t/m 31/7-1985214 102 Krediet t.b.v. automatisering basis- scholen215 107 Schoonmaakkosten openbare basis- scholen341 Voorzieningen ten behoeve van de Voor- weg-basisschool407 145 Medewerking ex. art. 74 WB0 t.b.v. de Bosch en Hovenschool en de Nicolaas Beetsschool407 146 Voorzieningen in de huisvesting ex. art. 70A van de wet op het basis- onderwijs420 152 Andere aangelegenheden betreffende de leerlingenT Vakonderwijs gymnastiek118 Verordening leerl ingenvervoer geineente Heemstede128 64 Gebruik sporthal door Nicolaas Beets- school256 Schoolpsychologisch onderzoek344 School Advies- en Begeleidingsdienst.346 Openbare leeszaal en bibliotheek. Bezuinigingen bij de bibliotheek24 Verhoging bibliotheektarieven261 Nota over de bibliotheek295, 306 Bibliotheekvoorzieningen bejaardente- huizen348

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 23