2e afd. 29 januari 1987 AANLEG HOOGSPANNINGSSTATIONS 1 Heemstede, 13 januari 1987. Aan de raad, Door de vestiging van nieuwe en uitbreiding van bestaande bedrijven in de afgelopen jaren is de belasting van het elektriciteitsnet op een aan- tal plaatsen in de gemeente sterk toegenomen. Om de bedrijfszekerheid van de elektriciteitsvoorziening te garanderen achten wij het noodzakelijk dat met behulp van hoogspanningsstations nieuwe voedingspunten in het laagspanningsnet gemaakt worden. Tevens is een plan gemaakt om de tijdelijke hoogspanningsruimte aan de Burg. van Lennepweg te slopen en nieuwe apparatuur op te nemen in één van de hoogspanningsruimten van het nieuwbouwplan Blekersvaart. De werken hebben betrekking op: A. Industriegebied«Nijverheidsweg. De afgelopen jaren heeft hier een uitbreiding van het aantal bedrij- ven plaatsgevonden. Als gevolg hiervan heeft de netbelasting het maximaal toelaatbare be- reikt. Momenteel zijn er weer een aantal kantoorpanden in aanbouw. Ons plan is om op het terrein van V.d. Poll een hoogspanningsstation te plaatsen. Het Plan is het benodigde stukje grond aan te kopen en hierop een betonnen kompaktstation te plaatsen. De kosten worden geraamd op f 45.200,--. B. Zandvoortselaan. Door Empelen en Van Dijk tuincentrum B.V. is onlangs een aanvraag ge- daan voor verzwaring van de aansluiting op het elektriciteitsnet. Daar het iaagspanningsnet ter plaatse zwaar belast is, kan het gevraag- de niet geleverd worden. Het is noodzakelijk dat hier een hoogspanningsstation voor de voeding -1-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 1