1 3 OPEHBARE VERGADERIMG VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP donderdag 29 januari 1987, te 20.00 uur. Voorzitter: de heer Jhr. mr. O.R. van den Bosch, burgemeester Tegenwoordig zijn de leden: de heren M. Divendal, A.J.M van 't Hof mr. H.C.J.L. Borghouts, H.R. Huisman, E.A. Boonstra en J.F. de Bruijn mevrouw H.A.Th.G. IJsselmuidende heer ing. M.J.M. van der Hulst mevrouw M.A.C. Karssen, de heren A.C.F. Berkelmans, drs. E. Veen L1?,,drs- E' van der Zwaa9 en H.J.G. Bleekemolen, mevrouw B L de Haze Winkelman-Hoesmevrouw drs. J.R. Beets-Hehewerth en de wet- houders m-wmrM.E. Bierman-Beukema toe Water, de heer drs S Baar mevrouw S.E.A. Noorman-den Uyl en mevrouw S. van der Pas-Bouman Secretaris: de heer drs. W.H. van den Hoek. Afwezig met kennisgeving: de heer ir. P.G.J. Solleveld. De voorzitter opent de vergadering en leest het ambtsgebed voor. De heer Van der Hulst wordt door het lot aangewezen om bii eventuele stemmingen hëFeerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststeîling van de notulen van de vergadering van 30 oktober 1986. 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 3. Aanleg hoogspanningsstations jj 4. Kampeerverordening 5. Vaststel1ing destructieverordening 3j 6. Plaatsing geluidscherm langs gedeelte César Francklaan 4) 7. Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 Wet op de Ruimteliike Ordening J rX 5) 8. Plankosten tweede en derde fase projekt Blekersvaartweq/ Burgemeester van Lennepweg gj 9- 2e wijziging subsidieverordening stads- en dorpsvernieuwinq en vaststellen volumebesluit 7î 10. Verordening beheerscommissie kinderboerderij en milieucentrum 8) 11. Vandalismebestrijding 12. Conserveringswerkzaamheden Crayenesterbrug (10) t is e- en van loten. de ke or van ester 986, ioof de- van leving :t is 14. doel t zijn Heem- ,'worden D.A. ie 29 januari 1987 :je ge- jen als :ide iepu- t.d.A. leeft lemer- voor- die ver- i wat ring liet daar- ht zet-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 1