11 aanzien van de woningen Strawinskylaan 15 en 60. En als niet iedereen met het scherm instemt is men dan toch tot instandhouding van de aarden v;al verplicht Mochten er bij de verdere uitwerking van dit plan, v/aaronder dus de overeenstemming met de huurders over de onderhoudsplichttoch proble- men rijzen, zal dit voor het college dan, naar spreker hoopt, aanleidirig geven zich over dit plan opnieuv/ te beraden Ilet nu voorgestelde is een oplossing, maar niet één die de schoonheidsprijs verdient, noch figuurlijk en naar sprekers persoonlijke mening ook niet letterlijk. De heer Veen waant zich nu in een commissievergadering. Hij meent dat de heer De Bruijn daar veel van zijn vragen had kunnen stellen. In het beleidsplan voor 1987 is een post van 90.000,-- opgenomen, op grond van de verplichting die de gemeente heeft om de palissadenwand en de grondwal te onderhouden. Het betekent dat die investering in de komende jaren de gemeente een budgettaire last van zo'n 10.000,-- zal gaan geven. Gelukkig heeft de gemeente de goede greep gehad om rnet de betrokkenen over die vernieuwing in overleg te treden en toeri al bleek snel dat de bewoners de voorkeur gaven aan het plaatsen van een geluid- scherm op die aarden wal in plaats van het vernieuv/en van die palissaden- wand. Dat is een goede zaak. In zijn voorstel stelt het college overigens dat de bewoners in grote meerderheid daaraan de voorkeur geven. Tijdens de commissiebehandeling had ook spreker begrepen dat alle bewoners wel de geluidwal prefereren en hij neemt aan dat dit juist is. Daarvan uit- gaande kan dus wel gesteld worden dat aan gene zijde van het scherm alleen maar tevredenen zullen zijn. In het raadsvoorstel staat dat thans nog overleg gaande is met de eige- naren van de nummers 5, 7, 13 en 15. Spreker heeft begrepen dat daar zeer recent overleg over geweest is. Hij vraagt hoe dat overleg is afge- lopen. Waar zo aan de wensen van de bewoners wordt voldaari kan zijn fraktie instemmen met dit voorstel. De heer Boonstra merkt op dat bij êén vari de onderzoekingen - in 1982 - naar de geluidbelastingde Strawinskylaan een belasting van 60 tot 65 dBa verkeersintensiteit had, terwijl de César Francklaari een belasting had van 9.500 voertuigen per etmaal. Dat zijn redelijk hoge aantallen waar een zekere belasting van deze buurt uit spreekt. Dat er nu een overeenkomst komt tussen de gemeente en de bewoners, v/aar in plaats van een palissadenwand, die alleen maar een versteviging is van een walnu een wand op die wal verschijnt lijkt zijn fraktie een goede zaak, want het vermindert de belasting geluidsmatig van deze buurt. De palissadenwand verkeert in een technisch slechte staat en dat is de reden om in deze arbeidsaktiviteiten te verrichten. De vraag is: als nu die wal bovenop die dam komt, wat er dan gebeurt met die palissaden. Er is zijn fraktie verteld dat die niet hoeft te verdwijnen. Een vraag is ook wat straks de onderhoudsplicht van de gemeente is ten opzichte van die palissadenwal die daar blijft staan. De bewoners van de Stra- winskylaan 1 en 3 zijn naar sprekers inzicht niet bij deze plannen betrokken omdat deze wal daar niet loopt. Spreker denkt dat dit iiet gedeelte van de vraag is van de heer De Bruijn. De welstandscommissie heeft in juli vorig jaar een verslag uitgebracht, waarin zij aangaf akkoord te kunnen gaan met deze wand bovenop de dam. 29 januari 1987

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 11