12 29 januari 1907 Het lijkt sprekers fraktie dan ook een goed voorstel. Wethouder mevrouw Van der Pas is met de heer Veen van oordeel dat het goed is niet al te detai11istisch in te gaan op alle vragen die de heer De Bruijn heeft gesteld. ilet moet mogelijk zijn een deel van de vragen nog in een nader gesprek tot duidelijkheid te brengen. Zij is blij dat twee frakties iiet een goede zaak vinden dat er ter plaatse een geluidwal komt. Het spijt haar dat de heer De Bruijn er niet gelukkig mee is, maar zij kan hem misschien gedeeltelijk geruststellen, want de palissadenwand is in 1975 geplaatst om de verkeersbelasting en de geluidbelasting wat weg te nemen, en tevens uit een stuk privacybescher- ming, dus het is niet een nieuw fenomeen. Er is natuurlijk wel een wijziging opgetreden, maar met instemming van alle bewoners is het een goede zaak dat de gemeente aan de vraag van die bewoners voldoet. De heer De Bruijn stelt dat het geen fraai gezicht is. Daar is echter ter- dege rekening mee gehouden; de gemeente had ook een voorstel kunnen doen tot het plaatsen van bijvoorbeeld een betonnen wand, maar er is voor hout gekozen omdat dat een veel fraaier gezicht is. Overigens is er een beplanting aan de buitenkant die de strakke wand voor een deel aan het oog onttrekt. De aanvraag voor een bouwvergunning voor deze palissadenwand volgt de normale procedure, dus er komt een aanvraag voor een bouwvergunning die ook wordt beoordeeld op de hoogte en op alle zaken die daarvoor staan. De verplichting om de aarden wal instand te houden is een zaak die geregeld gaat worden in de huurovereenkomst. Dat neemt niet weg dat het best mogelijk zal zijn dat die aarden wal wat inzakt, maar daar is ook bij de bevestiging van de palen al rekening mee gehouden. Mocht dat zo zijn dan zal dat geen afbreuk doen aan de wand in zijn geheel De vraag hoe een nieuwe koper reageert die dat niet wil doen, daarvan zegt spreekster dat als er een overeenkomst is, ook een nieuwe koper zich daaraan moet houden; dat zal terdege worden geregeld in de over- eenkomst. Dat alle bewoners akkoord zijn gegaan was één van de eisen, opdat er geen onderbreking in de wand zou komen, want anders wordt de geluidbe- lasting niet teruggedrongen. Er staat ook in het raadsvoorstel dat er nog een gesprek zal plaatsvinden met de bewoners van de nuirmiers 7, 13 en 15. Dat gesprek heeft gisteravond plaatsgevonden en daaruit is duidelijk geworden dat deze bewoners niet meedoen aan de plaatsing van het geluidscherm. Dat heeft geen konsekwentie voor het totaal, want het betekent alleen dat het scherm wat korter wordt en dat het wat eerder naar beneden wordt afgebouwd. inzake de vraag of de palissadenwand blijft staan zegt spreekster dat daarover nog even is gesproken. Het zou gemakkelijk zijn om die palïs- sadenwand weg te halen omdat hij in zo'n slechte staat verkeert, maar gebleken is dat het toch beter is als hij blijft staan, het geeft ook wat stevigheid aan de aarden wal. Er zullen duidelijke afspraken komen, ook in de huurovereenkomstdat de gemeente geen verplichting meer heeft ten opzichte van de oude palissadenwand. Mevrouw 1Jsselmuiden vraagt of de welstandscommissie het college niet een pluim op de hoed zal geven als het aan de overkant van de Cêsar Francklaan, tegenover deze mooie walook zo'n wal plaatst.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 12