29 januari 1987 13 Wethouder mevrouw Van der Pas denkt dat mevrouw Usselntuiden heel goed weet dat de gemeente gebonden is aan de mogelijkheden die zij in gewestelijk verband heeft. Oe heer De Bruijn zegt in de richting van de heer Veen dat de C.D.A.- fraktie zowel in de commissie als in het fraktieheraaddat gevraagd was, een aantal vragen had, omdat er wat moei1ijkheden en onduidelijk- heden waren. Als hij dan na de commissievergadering thuiskomende en de dagen daarna nog met allerlei nieuwe feiten wordt gekonfronteerd en allerlei dingen opvangt uit zijn omgeving, dan gaat men zich nader beraden en dan meent hij dat het volkomen legaal is om hier deze zaken aan de orde te stellen. Hij vindt dan ook dat een opmerking als "hef lijkt wel een commissievergadering" niet op zijn plaats is. Inzake zijn vraag of alle bewoners meedoen, begrijpt hij dat er geen hiaat in de wand kan komen en dat kan ook niet anders want het is een geroeentelijke aarden walHet had natuurlijk kunnen zijn dat er van die bewoners, wat het onderhoud van de wal betreft, êën of twee niet mee wilden doen, maar ze moeten het scherm dan toch goed vinden, omdat het een gemeentelijk eigendom is op gemeentelijke grond. Met de kanttekeningen aan het slot van wat spreker betoogd heeft, st.emt zijn fraktie in met het voorstel Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. VII. Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 Wet op de Ruimtelijke Orde- ning (volgnrT 5) VIII. Plankosten tweede en derde fase projekt Blekersvaartweg/Rurgemees- ter van Lennepweg (voignr. 6) De ontwerp-besluiten worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. IX2e wijziging subsidieverordening stads- en dorpsvernieuwing en vaststellen volumebesluit (volgnr. 7) Voor de heer Veen valt het voorliggende raadsvoorstel in twee delen uiteen, want er moeten twee zaken vastgesteld worden. In de eerste plaats het volumebesluit 1987 met de daarbij behorende deelbud- getten van elk 30.000,--, voor de vervanging van de keukeninrichtingen en voor isolatievoorzieningen. Sprekers fraktie kan hiermee instemmen. In het tweede deel van het voorstel wordt gevraagd in te stemmen met een tweede wijziging van de verordening. De verhoging van de normbe- dragen met 25% in vergelijking met de verhoging van het beschikbare budget van 7%, vari f 144.000,-- naar 153.000,--, leek zijn fraktie in eerste instantie wat merkwaardig, maar na een goede uitleg in de commissie is duidelijk geworden wat daar de reden van was. Met deze wijziging van de verordening heeft zijri fraktie geen problemen. De problemen ontst.aan bij het artikel dat de inkomensafhankelijkheid van deze regeling gaat regelen. Ilet is niet nieuw dat zijn fraktie daar een iets andere visie op heeft dan anderen in deze raad. Zijn fraktie vraagt zich af waar die verordening nu voor dient; is deze bedoeld als een regeling om de kwaliteit, en dan denkt zij in het bijzonder aan het niet zichtbare onderhoud van het. woningbestand in Heemstede, op een goed peil te houden, of is dit een soort inkomensregeling

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 13