14 29 januari 1987 llet college stelt als toetsingskriterium het bruto-jaarinkomen voor. Spreker vraagt zich af of dat terecht is. Wat zegt een bruto-jaarinkomen Wordt bij de vaststelling daarvan bijvoorbeeld rekening gehouden met fiskaal aftrekbare lasten, zoals hypotheekrente, buitengewone iasten, maar aan de andere kant ook inkomsten uit vermogen, zoals rente op spaartegoeden Het kan zijn dat een bruto-jaarinkomen van 80.000,-- bij iemand netto lager uitkomt dan bij iemand met een inkomen dat bruto lager is, want dat hangt geheel af van iemands persoonlijke omstandig- heden. Sprekers fraktie wijst dit deel van het voorstel af, enerzijds om de reeds in het verleden vele malen in deze raad besproken princi- piële redenenmaar anderzijds ook om de onrechtvaardigheid die in die staffel zit en het uitsluitend toetsen op het bruto-jaarinkomen. Mevrouw Karssen merkt op dat het voor de derde keer is dat de raad aan de slag gaat met deze subsidieverordening. Tot en met 1984 was men aangewezen op een rijksbijdrageregeling. De decentralisatie, die bedoeld is, zo zegt men vaak, om de gemeenten een wat grotere vinger in de pap te geven en een eigen beleid te laten maken, is iets dat ook met de be- perkte middelen die beschikbaar worden gesteld in dit geval wel opgaat. De gemeente Heemstede is deze drie jaar inderdaad bezig een eigen be- leid te ontwikkelen in de subsidieregelen ten aanzien van de stads- en dorpsvernieuwing. Het eerste jaar was er niet zoveel te regelen, omdat slechts een gering bedrag beschikbaar was. Vorig jaar liep het wat beter en was er ook een aanzienlijk groter bedrag. De raad heeft daar toen uitvoerig bij stilgestaan. De raad is toen heel gedetailleerd bezig geweest; er is gesproken over keukens, en de bedragen rolden over de tafel. Spreekster heeft geen behoefte om nu in details te treden. Haar fraktie is verheugd dat de normbedragen met 25% verhoogd worden. Zij vindt het ook een goede zaak dat er voor meer voorzieningen subsidie gegeven kan worden, in dit geval isolatiemaatregelen. Dat het bedrag verdeeld wordt in f 30.000,-- voor keukens, 30.000,-- voor isolerende maatregelen en 93.000,-- voor de rest, daarmee kan zij zich verenigen. Daarbij moet men wel bedenken dat de bouwtechnische voorzie- ningen nu niet zo in beeid zijn bij deze verdeling van het geld, maar dat het toch één van de pijlers is waarop de hele subsidieregeling geënt is en waarvoor deze bedoeld is. De regeling is bedoeld om het huizenbestand in goede konditie te houden, en men moet in de regeling die nu getroffen wordt of in de toekomst getroffen zal worden, die bouw- technische toestanden goed in de gaten houden. Nieuw in de verordening is het kriterium dat de subsidie afhankelijk zal zijn van het inkomen. In dit verband vraagt de heer Veen waar die regelirig dan eigenlijk voor dient. Spreekster denkt dat dat heel simpel is; hij dient ervoor dat oudere huizen ook bouwtechnisch goed onder- houden worden, dat is het algemeen maatschappelijk belang dat ermee gediend wordt, en voorts om de mensen die niet zo'n ruime portemonnaie hebben dat zij die voorzieningen zelf kunnen doen en een steuntje in de rug best kunnen gebruiken, in staat te stellen deze voorzieningen te kunnen aanbrengen. Dat is ook vorig jaar - de heer Veen was daarbij - in deze raad uitge- breid aan de orde geweest. De twee voorwaarden waaraan men moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen zijn: a. het huis waarvoor men de subsidie vraagt moet langer bestaan dan 25 jaar, en b. het huis mag een oppervlakte hebben die netto niet groter is dan 125 m2. Er is vorig

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 14