16 29 januari 1987 inzake het inkoinenskriterium denkt sprekers fraktie dat het bruto-jaar- înkomen hier goed gehanteerd kan worden. Het is ook gebruikeiijk zoals bijvoorbeeld bij de huursubsidie. Zij vertrouwt er ook op dat 1,1 de uitvoering het college en de ambtenaren daar zeer zorgvuldig mee om zullen gaan, want in de commissie is ook gesteld dat als men inder- daad een bepaald kriterium gaat hanteren, men dan ook moet zorgen dat de toetsing zo zorgvuldig niogel i jk plaatsvindt. Een ander punt dat vorig jaar aan de orde is geweest, en ook vanuit zijn fraktie is ingebracht, is de voorlichting rondom deze zaak. De praktijk heeft vorig jaar bewezen dat dit op een goede manier heeft plaatsgevonden. Tenslotte is het bedrag dat er voor beschikbaar was - spreker rneent 144.000,zo goed als volledig gebruikt. Bovendien is er een vrij toegankelijke folder over gemaakt waarin een toch îngewikkelde verordening is uitgelegd. Sprekers fraktie sluit zich aan bij de vraag van mevrouw Karssen over artikel 12, lid lc. Inderdaad is hier waarschijnlijk sprake van een omissie. Wethouder mevrouw Bierman antwoordt dat de raad vanavond een gewij- zigd voorstel heeft aangetroffen. Daarin zijn enkele getallen gewijzigd. Men zou uit het voorstel de indruk kunnen krijgen dat het college in deze eensgezind is, maar al eerder is duidelijk geworden dat in het college verschillend gedacht wordt over het hanteren van een inkomens- toets met betrekking tot deze regeling. De meerderheid van het college staat achter dit voorstel. Een minderheid van het college, bestaande uit mevrouw Van der Pas en spreekster, is van mening dat het beter zou zijn niet een inkomensafhankelijke regeling te gebruiken. De vraag is waar de geesten zich dan eigenlijk scheiden, aangenomen dat allen het belang van de volkshuisvesting en daarmee het maatschappelijk belang op het oog hebben. Als men van mening is dat de bereidheid van mensen om hun woning te verbeteren geheel of in hoofdzaak bepaald wordt door hun financiële armslag, dan is het ook konsekwent om een inkomenstoets in de regeling in te bouwen. Als men echter van mening is - en dat is dus een minder- heid van het college - dat ook mensen met een wat ruimere beurs gestimu- leerd moeten worden om te komen tot met name casco-verbeteringen, de bouwtechnische voorzieningen waar mevrouw Karssen over sprak, zoâls het vervangen van leidingen, funderingen, schoorstenen en wat. dies meer zij, dan moet men vrezen dat het inbouwen van een inkomenstoets zal leiden tot met name minder aktiviteiten op het gebied van casco- verbeteringen. In de bespreking van dit onderwerp bij twee gelegen- heden, binnen het college en bij de commissiebehandelingenis niet. onbesproken en onopgemerkt gebleven dat in de voorliggende regeling wordt voorgesteld te werken met twee kriteria, subjektieve en objek- tieve. Daar is uitvoeriq over van gedachten gewisseld, en vanavond wordt haar voor het eerst gevraagd, terwijl zij er verschi1lende keren op gewezen heeft, om nu het objektieve kriterium van de oppervlakte van 125 m2 te laten vallen. Als een meerderheid van de raad daarom vraagt dan denkt zij dat dit op zich kan gebeuren. Wat ook mogelijk zou zijn is dat het collego die objektieve kriteria enigszins globaal hanteert. Maar uiteindelijk zijn ze opgenomen in de regeling, en zaten ze ook in de oorspronkel i jke ri jksregel irigom de toekenning van gel- den plaats te laten vinden juist bij een hepaald type woningen, wat

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 16