29 januari 1987 17 ongeveer gemarkeerd wordt als men de leeftijd van de woningen en het netto-vloeroppervlak bepaalt. Oe heer Veen heeft, afgezien van zijn principiële bezwaren tegen het voorstel, twijfels aan de nauwkeurigheid en rechtvaardigheid van de inkomenstoets. Het systeem waarvoor gekozen is houdt in, dat op iedere aanvrager een globale inkomenstoets zal worden toegepast. Dat. zal dus niet steekproefsgewijs gebeuren, maar bij elke aanvrager; het is per definitie zeer globaal. Als men dat nauwkeuriger zou willen doen dan gaat daar buitengewoon veel tijd inzitten en dat kan, maar dat rnoet men dan ook willen. Het betekent dat het maar een globale indruk geeft van het netto besteedbaar inkomen voor dit soort zaken. Spreekster is met mevrouw Karssen en de overige sprekers van oordeel dat het een goede zaak is dat nu ook isolerende voorzieningen zijn opge- nomen in de regeling, dat er sprake is van een verhoging van de normbe- dragen met 25%, en dat de budgetten zoals gepland voor keukeninrich- ting en isolerende voorzieningen waarschijnlijk heel praktisch zullen werken. Spreekster weet niet of het ligt aan de betere voorlichting die dit jaar is gegeven, maar in ieder geval is het zo dat het voor 1986 beschikbaar zijnde bedrag ongeveer is opgemaakt. Het college is van plan om over een jaar de zaken te evalueren en spreek- ster denkt dat men ook pas dan misschien kan vaststellen of hantering van, indien men dat nadrukkelijk wil, uitsluitend de inkomenstoets naast, want zij begrijpt dat dat dan wel instand zal moeten blijven, het kriterium van de leeftijd van de woning tot gevolg heeft dat volks- huisvestingsoverwegingen wel of niet ondergeschikt gemaakt worden aan een andere overweging. Ervaren zal moeten worden of het informatie moeten geven over de hoogte van het inkomen een drempel opwerpt voor mensen, die maakt dat ze minder snel een aanvraag zullen doen of niet. Het college zal dat moeten bekijken eri zal de raad daar te zijner tijd over berichten. Tenslotte wil zij graag een duidelijke uitspraak hebben over het laten vallen van het kriterium van 125 m2 vloeroppervlakte. Oe voorzitter schorst de vergadering te 21.30 uur en heropent deze te 21.32 uur. De heer Veen deelt mede dat zijn fraktie zich houdt aan artikel 12, lid lc. Dat wil zij er graag in laten staan als objektief kriterium. De heer Divendal zegt dat de heer Veen hem wel eens in commissiever- gaderingen verwijt dat hij aan het polariseren is, maar de heer Veen weet wat er vanavond richting de heer De Rruijn ook aardig raad mee. De wethouder is met name ingegaan op de vraag of mensen met hoge in- komens nu nog gestimuleerd worden ook die woningverbetering te doen die de raad beoogt. De P.H.-fraktie verliest dat zeker ook niet uit het oog; wat er bij haar met name meespeelt om in deze het inkomenskriterium te hanteren is het totaal beschikbare budget. Als er meer beschikbaar zou zijn dan die f 153.000,-- dan zou zij daar geen problemen mee hebben en hoeft er geen inkomensgrens te zijn. Spreker zou graag v/illen dat als de wethouder bij de evaluatie volgend jaar het idee heeft dat er inderdaad voor mensen boven de f 80.000,onvoldoende stimulans is om hun woning te verbeteren, zij ook voorstellen doet om op wat voor wijze dan ook het budget dat beschikbaar is te verhogen en eventueel de

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 17