29 januari 1987 jp zijri gekomen dat een beheerscommissie gewenst is. Zijn fraktie wil gaarne als lid namens de gemeenteraad van deze beheersconmiissie zoals genoemd în artikel 3a van de verordening, voordragen mevrouw B.L de Haze Winkelman-Hoes. Tenslotte wil zij de beheerscommissie veel succes toewensen met haar werkzaamheden en tevens wenst zij het centrum een heel n.ooie naan. toe. Het is duidelijk dat er voor wat de naamgeving betreft al veel voor- stellen zijn binnengekomen. Wat de naam ook moge worden, men kan hier aîleen maar wensen dat als men over een aantal jaren één van de jury- ieden het mi1leucentrum ziet bezoeken en hij of zij de naam ziet staan a t ut centrum, dit jurylid misschien nog even wegdroomt in de tijd dat het milieu nog vervuild was, toen was het 29 januari 1987. De fraktie van de heer Boonstra vindt het erg goed dat twee groeperin- gen deze coiimssie gaan beheersen. Zij vindt de betrokkenheid van de bevolking bij deze zaak erg essentieel en hoopt dan ook dat de verorde- ning niet te detail istisch zal zijn. Zij ziet met belangstel1ing hêt eerste verslag van de commissie tegemoet en hoopt daaruit dan te kunnen verordening juist is. In artikel 3 staat van de 7 conmiis- sieleden genoemd uit welke groepering zij komen. De eerste groeperinq !S een lid door de gemeenteraad uit zijn midden aan te wijzen. Op het stembiljet staat de naam van mevrouw De llaze Winkelman, daar kan zijn traktie zich van harte mee verenigen, alleen wordt eraan toegevoeqd- elk van de vier hiervoor genoemde instanties wijst tevens één plaats- vervangend lid aan. Spreker mist op dit stembiljet dit plaatsvervangend iid. Zijn fraktie zou graag een lid van het C.D.A. daarvoor willen voordragen. hee'" DeJnjijn zegt dat het college met een goed voorstel is gekomen. Op twee leden na zal de beheerscommissie bestaan uit partiku- lieron Met de voorgestelde samenstei1ing gaat zijn fraktie gaarne âkkoord. J Spreker heeft er geen enkel bezwaar tegen als onder het adviseren over exploitatie door de beheerscommissie ook het onderhoud wordt beqre- pen, want als men belast is met het dagelijks beheer van het milieu- centrum dan kan het niet anders of men komt ook aan alle kanten het onderhoud tegen. Het zou toch te gek zijn als de comniissie riaarover niets zou mogen zeggen, ook al staat niet uitdrukkelijk in de verorde- ning dat wel over het onderhoud mag worden geadviseerd. Tegen opneminq yan dat 'aatste bestonden blijkbaar bezwaren. Sprekers fraktie hoopt jS f6 'eden bereid zullen worden gevonden om zitting te nemen ,n de beheerscommissie en ook dat er steeds vrijwi11igers zullen zijn om hand- en spandiensten te verlenen. Het is een goed ding oni zo bewust aan het n.i leu dienstbaar te zijn. Zij hoopt dat veel publiek, waar- onder scholen, groepen, enzovoort, het mi1ieucentrum en vanzelfsprekend ook de knderboerderij zullen bezoeken. Zijn fraktie gaat akkoord met het door de V.V.D. voorgestelde lid, door de gemeenteraad aan te wijzen, inevrouw De llaze Winkeiman-Hoes. Als plaatsvervangend lid stelt zijn fraktie mevrouw IJsselmuiden voor. ?e heer Van der Zwaa9 dee1t nlede dflt ook zijn fraktie daarmede akkoord

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 19