20 29 januari 1987 Wethouder mevrouw Van der Pas antwoordt dat de tweede dierenstal en het mi1îeucentrum inderdaad de voltooiing naderen. Vandaag is de laatste bouwvergadering geweest en binnenkort zal de officiële opening plaats- vinden. Het was dus zaak om het beheer van beide gebouwen te regelen en spreekster is blij dat er goed overleg met de Stichting vrienden van het dierenpark Groenendaal en met de milieuraad mogelijk is geweest en dat men in volle overeenstemming tot deze verordening is gekomen; biij dus met aile medewerking die daarvoor is ondervonden. Er zullen zowel in de kinderboerderij als in het mi1ieucentrum aktiviteiten worden geor- ganiseerd en er is ook duidelijk gekonstateerd dat daar raakvlakken ontstaan en dat het een goede zaak is dat beide organisaties zich daar- over beraden en als het kan op éën noemer komen te zitten. Er zullen veel vrijwil1igers moeten worden ingezet. Er hebben zich een 17-tal mensen opgegeven, die roulerend bepaalde taken zullen gaan vervullen. Plannen kunnen worden gemaakt zodra deze verordening is goedgekeurd Ook wordt er hard gewerkt aan de inrichting van het milieucentrum en men hoopt binnenkort tot een afronding te komen. Er is een prijsvraag uitgeschreven voor een naam voor het milieucentrum; de kinderboerderij draagt nameiijk al een naam, de kinderboerderij "het Molentje". Een voorstel voor een naam voor het milieucentrum zal de commissie milieu binnenkort bereiken. Het college heeft getracht de verordening zo globaal mogelijk te houden en zij is blij dat dit geiukt is. De heer Boonstra heeft gevraagd wie er nog meer worden aangewezen volgens artikel 3. Binnenkort zal het college de namen mededelen. Eën lid, dat aangewezen zou moeten worden door de milieuraad was nog niet bekend, binnen korte tijd zal dat wel bekend zijn. Uit de gehouden stemming blijkt dat 20 stemmen zijn uitgebracht op mevrouw B.L. de Haze Winkelman-Hoes als lid, 19 stemmen op mevrouw iJsselmuiden en 1 stem op de heer De Bruijn als plaatsvervangend lid zodat benoemd werd tot lid mevrouw De Haze Winkelman-Hoes en tot plaâts- vervangend lid mevrouw IJsselmuiden. Ilet ontwerp-besiuit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XI. Vandalismebestrijdinq (volgnr. 9) De heer Borghouts brengt naar voren dat ais ambtenaren van deze ge- meente zolang over het rapport van de werkgroep vandalisme hadden gedaan als de werkgroep het zelf heeft gedaan, er toch tenminste drie keer vanuit de raad op meer spoed zou zijn aangedrongen. Drie jaar over 8 bladzijdendie overigens vol kwaliteit zitten, is wel erg lang. In dat licht gezien is het goed dat de politie bijvoorbeeld gewoon is verder gegaan waar ze mee bezig was als daar ruimte voor was: voorlichting geven op de basisscholen over vandalisme en de gevolgen. En ook is het goed dat er al uitvoering is gegeven aan delen van het rapport. Het. voorstel dat de raad nu bereikt is een uitvloeisel van het rapport van de werkgroep vandalisme. Men kan zich afvragen of het probleem van het vandalisme erg groot is in Heemstede. Uit het rapport blijkt het niet, althans in 1983 was de schade zo'n 30.000,-- en in 1984 ruim f 21.500,--. In de derde plaats was de respons op de enquête van de werkgroep destijds gehouden, niet overweldigend: 24 individuele burgers h F7

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 20