29 januari 1987 21 en zo'n 40 organisaties hebben erop gereageerd. Niettemin is er ondanks die kanttekening natuurlijk geen reden om niets te doen aan het toch voorkomende vandalisme in deze gemeente. Sprekers fraktie geeft overi- gens in dat kader duidelijk de voorkeur aan strukturele maatregelen boven politieoptreden. Het laatste is niet onbelangrijk maar dat ziet zij toch meer als aanvullend op strukturele maatregelen. Daarom ook stemt zij van harte in met het voorstel Overigens verdient ook aandacht de opmerking van de werkgroep over het besteden van meer aandacht bij de ontwikkeling van bestemmingsplarinen aan het realiseren van bijvoorbeeld speelgelegenheden en aan bijvoor- beeld het vermijden van donkere hoeken in openbare ruimten. Dat be- tekent volgens zijn fraktie tegelijkertijd ook het aandacht schenken aan een ander probleem. Dezer dagen toch werd men weer via de berichten gekonfronteerd met angst van veel vrouwen om 's- avonds de straat op te gaan. Het wil gewoon zeggen, zo is de feitelijke situatie nu al in Nederland, dat vrouwen en meisjes een veel beperkter bewegingsvrijheid hebben met name 's- avonds dan mannen en jongens. Dat is een niet ge- wenste situatie. Eên van de zaken die zo'n verdergaande ontwikkeling kunnen tegerigaan en de stand van zaken zoals die nu is kunnen terugdringenis de open- bare ruimten ook 's- avonds overzichtelijk te houden. Voldoende ver- lichting dus, maar ook strenger optreden bijvoorbeeld tegen overhangend groen uit partikuliere tuinen. Het lijkt een futiliteit, maar ook dat maakt de openbare ruimten wat donkerder en dus minder veilig, men voelt zich minder veilig. Een andere strukturele maatregel is het zorgen voor voldoende ontspan- ningsmoge) i jkheden bij bijzondere gebeurtenissen. Het werkgroeprapport. duidt er ook op, en noemt bijvoorbeeld luilak en noemt ook de oudejaars- viering. Maar er zou wellicht ook wat meer aandacht daaraan besteed kunnen worden. Bijvoorbeeld zou samen met het sociaal-kulturele werk, samen met bijvoorbeeld het zwembad, en ook samen met de desbetreffende jongeren - want daar gaat het toch om - nagegaan kunnen worden of daarin een aanbod kan komen. Spreker verzekert dat een uurtje waterpolo zonder spelregels toe te passen totaal de fut ontneemt. om ook maar één krasje op een auto te maken. De heer Van der Hulst merkt op dat het raadsstuk vandalismebestrij- ding heet en dat de voorstellen die daarin gedaan worden grotendeels toch gericht zijn op het voorkomen van vandalisme, in die zin, dat een aan- tal zaken die dan eenmaal vernield zijn, volgens het voorstel dan wat vandalismebestendiger gemaakt zullen worden. Dat is op zich een goede aanzet en een goed begin. Zijn fraktie vindt het echter jammer dat men nog niet wat verder gekomen is. Spreker heeft in de commissie gezegd dat een mens toch ergens zijn agressie kwijt moet eri dat. kan op vele plaatsen. Misschien dat die mogelijkheden toch nog eens in een nader voorstel wat uitgewerkt kunnen worden, opdat de gemeente vooral de mogel i jkheden biedt oin de mensen die agressie kwijt te laten raken en dan wordt de behoefte om als een vandaal rond te gaan en allerlei beschadigingen aan te brengen heel wat minder. Zijn fraktie kan in- stemmen met het voorstel; zij had gehoopt dat er misschien al wat aanzetten gegeven zouden worden om ook in strukturele zin daar wat aan te gaan doen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 21