m 29 januari 1987 De heer Divendal zegt dat er een jaar of 12 jaar geleden in Heemstede een voorstel was om een kop van jut te ptaatsen in het Groenendaalse bos. Hisschien kan dat nog eens bereikt worden. Hevrouw Beets meent dat de raad weliswaar het nodige geduld heeft moeten opbrengen, maar het lijkt haar thans alleen maar nuttig om zich maar niet meer in de oorzaken daarvan te verdiepen, maar vooral vooruit te kijken en maar te beginnen. Uit het feit dat de hoogte van de kosten die de schade met zich mee- brengt in Heemstede niet zo hoog is, denkt zij dat men toch absoluut niet mag afleiden dat het probleem daardoor gering is. Overigens, wat verstaat inen onder de hoogte van de schade Zij heeft laatst een be- drag gehoord van 5.000,aan alleen ruitjes in abri's in êën maand. Zij vindt dat toch een heei bedrag. Hen zal zich moeten richten op het vandalisme dat al bestaat, maar zij is het ermee eens dat het er vooral om gaat dat men probeert te voorkomen. Op alle mogelijke manieren zal men zich daarop moeten richten, zal men zich bezig moeten houden met op de éên of andere manier het normbesef dat daarvoor nodig is te stimu- 'eren of te versterken en op deze manier de problemen de baas te blijven. Haar fraktie vindt dat zeker niet alleen een kwestie die de politici raakt, maar dat in vele sektoren van de gemeente aan de orde zal moeten komen. Er zijn al een aantal voorbeelden genoemd. Uitgebreide voorlichting zal dit moeten blijven benadrukken. Zij is het volstrekt met P.H. eens dat strukturele maatregelen verre de voorkeur verdienen boven politieoptreden; dan is het kwaad meestal al geschied. De voorzitter dankt voor de positieve reakties die er uit de raad gekomen zijn naar aanleiding van een op zichzelf genomen vrij magere reaktie op een belangrijk rapport. Spreker denkt te kunnen volstaan met te zeggen dat over wat in het rapport staat communis opinio is geweest in de raad en die mening wordt ook gedeeld door spreker als portefeuille- houder van politie en door het college voorzover het portefeui1les betreft die hiermee te maken hebben. Vanuit de raad is gezegd dat men wat zou moeten doen aan de agressieregulering; kom nu maar eens met een plannetje om de mensen ergens lekker op te laten rammen. De heer Diven- dal interuppeerde al orimiddellijk met de kop van jut en de heer Borg- houts sprak over waterpolo. Als men dat. al in konkreto gaat aangeven dan kan dat al niet zonder dat men het gaat richten op heel speciale groepen. Ilet is niet voor niets dat spreker blij is dat er landelijk wat gaat gebeuren aan voorlichting op dit gebied. Spreker gelooft in de mogelijk- heid om op de scholen daar gericht aandacht aan te besteden; hij denkt dat men daar beslist wel in situaties komt waarin men dat kan doen, maar dat een doelbewuste mentaliteitsverandering in de zin van een zekere kampagne alleen maar nationaal kan gebeuren. Spreker wil een voorbeeld noemen dat de laatste weken konkreet aan de orde is geweest. In de Geleerdenwijk wordt al lang geklaagd over hinder van jongelui die zich ook aan vandalisme schuldig maken. Die jongelui groeperen zich dan rondom het winkelcentrum ter plaatse, waar een nogal speciale stedebouwkundige situatie is, waardoor men daar aan alle kanten onder- door kan. Dat is uit en te na besproken door alle deskundigen in de werkgroep verkeer, het g.t.b., de politie, en dan merkt men toch weer dat men gewend is op een bepaalde wijze tegen de dingen aan te kijken. -ssfEar*

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 22