29 januari 1987 Wethouder mevrouw Noorman is niet zo op de hoogte van die mogelijk- heid. Zij wil mevrouw IJsselmuiden daarover in de commissie verder informeren. In ieder geval is het zo dat er vanuit het maatschappelijk werk een beschikbaarheid is, een zaak die thans nog niet aan de orde is. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XIV. Verlaging rentepercentage 68 premiewoninger, Dr. Schaepmanlaan e.o. (volgnr. 12) llet ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XlVa. Subsidie Stichting Dienstencentra Zuid-Kennemerland 1987 (volgnr. 13) De heer Berkelmans deelt mede dat zijn fraktie gaarne inet dit voor- stel instemt, ook al is het enigszins laat gekomen en is het niet in de commissie geweest. Zijn fraktie kijkt met belangstel1ing uit naar wat straks de invoering van de welzijnswet betekent voor het gekoördineerd bejaardenwerkaangezien daar de gemeente ook een erg belangrijke taak in zal krijgen. Wethouder inevrouw Noorman is met de heer Berkelmans benieuwd hoe de uitwerking in de welzijnswet, die met terugwerkende kracht op 1 januari in werking treedt, zal plaatsvinden. Overigens is de vaststeliing van dit besluit pas mogelijk na de vaststelling van de begroting en plan van het sociaal-kultureel werk, dus zo laat is het ook weer niet. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XV. Begrotingswijzigingen Wijziging gemeente-begroting, model J, 1987 nrs. 11 t/m 17; Wijziging begroting g.t.b., 1987 nrs. 4 en 5; Wijziging begroting grondbedrijf1987 nr. 1. Mevrouw Beets merkt ten aanzien van de 16e begrotingswijziging op dat deze wijziging in haar fraktie een uitvoerige diskussie heeft opgeleverd. Vooropgesteld dient te worden dat dit voorstel een laatste stap is van de uitvoering van een meerderheidsbesluit van deze raad, gesteund ook door haar fraktie. Het college heeft dat besluit nu bijna geheel uitge- voerd en het ligt dan ook voor de hand dat haar fraktie zonder al te veel moeite met deze laatste fase akkoord zal gaan. Was het allemaal maar zo eenvoudig. Ilaar fraktie beseft dat er tussen het moment van het bewuste raadsbesluit en nu, zich ontwikkelingen hebben voorgedaan die toen niet te voorzien waren. Bijvoorbeeld de stijging van het aantal leden en uitleningen en zo ook het toch wat later invoeren van de auto- matisering, waardoor alle personele gevolgen daarvan thans niet helemaal duidelijk kunnen zijn. Die gegevens op een rij zettend realiseert zij zich dat de grenzen van deze opdracht tot bezuinigen misschien wat aan de krappe kant zouden kunnen zijn. Tegelijkertijd moet men ook vast- stellen dat de ruimte om alle wensen te verwezenlijken op dit. moment ontbreekt. Op zich een goede zaak, maar v/ensen vervullen kost geld en

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 24