21 vereist dus extra financiële ruimte of verschuiven binnen de beschik- bare ruimte. De vraag is: wat zijn die wensen Spreeksters fraktie hecht aan een ruim en veelsoortig informatieaan- bod, maar geeft daarbij wel voorkeur aan kwaliteit boven kwantiteit van het aanbod, tenminste als men tot die keuze gedwongen wordt. Bij de begrotingsbehandeling in november heeft haar fraktie om een herbezin- ning op de taken van de bibliotheek gevraagd, zodat men tot een afwe- ging kan komen en duidelijkheid kan scheppen naar gebruikers maar ook naar de medewerkers toe. Bij de ten behoeve van deze herbezinning toegezegde bibliotheeknota zal de evaluatie van de automatisering moeten worden betrokken. Overigens is bij haar wel de vraag gerezen of een extern efficiencyonderzoek niet wenselijk zou zijn. Hoewel zowel de evaluatie als de bewuste nota nu nog ontbreken, zou afwijken van een nu eenmaal ingeslagen beleid natte vingerwerk zijn en dat wil haar fraktie beslist niet, ook al realiseert zij zich dat ze met dat standpunt thans geen bijdrage kan leveren aan het oplossen van een aantal gesignaleerde knelpunten in de bibliotheek. Zij is van mening dat er bij de begrotingsbehandeling in november duide- lijkheid moet komen ten aanzien van de wijze waarop de bibliotheek zal kunnen funktioneren. De grootst mogelijke meerderheid van haar fraktie is dan ook bereid nu akkoord te gaan met het voorstel mits, en dat is een heel nadrukkelijk mits, zij de toezegging krijgt de genoemde evalua- tie en bibliotheeknota bij de bespreking van de begroting in november 1987 ter beschikking te hebben, zodat op dat moment een weloverwogen afweging gemaakt kan worden. Mevrouw IJsselmuiden ondersteunt het verzoek van mevrouw Beets. De heer Van 't Hof deelt mede dat ook zijn fraktie veel aandacht heeft besteed aan dit onderwerp. Dat komt voort uit de zorg die zij heeft voor het funktioneren van de bibliotheek als voorziening, de serviceverlening die daar aan de orde is, en de druk die nu op het personeel van de bibliotheek aan de orde is. Spreker denkt dat het dari ook wel goed is om hier vast te stellen dat er twijfel gaat ontstaan aan eerdere besluiten inzake de bezuiniging. Want het lijkt er op dat de bezuiniging die in een eerder stadium is voorgenomen, diep in- grijpt en juist het optimaal funktioneren van de bibliotheek belem- mert. Het heeft een wellicht veel te hoge werkdruk tot gevolg en een mindere dienstverlening dan gewenst. Spreker zegt "wellicht", want de zaak is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Hr zijn knel- punten, en zijn fraktie vindt dan ook dat heel uitdrukkelijk die knelpunten ook in de bibliotheeknota geëvalueerd moeten worden. Als echter een koppeling gemaakt wordt aan de evaluatie van de auto- matisering en de bibliotheeknotadan heeft zij de neiging om te zeggen dat zij die evaluatie van de automatisering eerder verwacht en de bibliotheeknota daarna, maar wel tijdig, zodat deze zaken bij de begrotingsbehandeling goed en duidelijk kunnen worden besproken. Sprekers fraktie heeft na uitvoerig beraad de neiging het voorstel te ondersteunen, maar tekent daarbij aan dat zij goede nota heeft genomen van de toezegging van de wethouder dat bij zich voordoende vakatures heel zorgvuldig zal worden gehandeld om werkroosterpro- blemen te voorkomen. Spreker neemt aan dat die zaak door de wethouder vanavond bevestigd kan worden. Zijn fraktie wil op deze voorwaarde, 29 januari 1987

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 25