26 29 januari 1987 zij het aarzelend, akkoord gaan met het voorliggende voorstelen wil in afwachting van de evaluatie te zijner tijd nader bezien of andere besluiten gewenst zijn. Wethouder mevrouw Noorman antwoordt dat het lang niet altijd gemakke- lijk is om eerder genomen standpunten van de raad in meerderheid uit te voeren. Naarmate de tijd vordert kunnen zich veranderingen voordoen, soms heel positieve, zoals de groei van het ledenbestand van de biblio- theek, die er aanleiding toe kunnen zijn om te konkluderen dat datgene wat men zich eerder heeft voorgenomen moeilijk haalbaar blijkt. Belang- rijk is dat eerder genomen raadsbesluiten uitgevoerd worden, maar even belangrijk is dat dat gebeurt op een wijze die maakt dat een instelling naar behoren kan funktioneren. Mevrouw Beets heeft aangegeven dat haar fraktie instemt met deze be- grotingswijziging en daarmee ook implîciet met de maatregelen die daar- inee samenhangen, maar zij heeft daar een aantal geluîden bij laten horen die aangeven dat ook voor die fraktie er toch in de nabije toe- komst op een aantal onderdelen duidelijkheid moet komen; spreekster heeft die geluiden bij alle frakties gehoord. Het is duidelijk dat het van tevoren beoordelen of een automatiseringsproces precies zo loopt als men zo goed mogelijk probeert in te schatten, iang niet altijd even gemakkelijk is. Toen de raad een jaar geleden debatteerde over de in- voering van die automatisering en er nogal stevig werd aangedrongen om aan te geven hoe lang dat dan zou duren, werd al aangegeven dat het moeilijk was om dat precies aan te geven en ook nu blijkt hoe moeilijk het is om aan te geven hoe lang het duurt en wat de konsekwenties dan precies zijn. Spreekster vindt het op zichzelf goed om te horen dat de konsekwenties van een eerder genomen besluit nauwkeurig bekeken worden als ze daad- werkelijk worden uitgevoerd. Oat betekent voor de bibliotheek - en dan refereert zij aan de toezegging die zij in de commissie ook ai gedaan heeft - dat de 9 uur die de bibliotheek thans nog boventallig perso- neei kan inzetten bij een eventuele vakature, op een zodanige manier bekeken dan wel ingevuld zal worden, dat het geheel werkbaar moet blijven en daar waar echte knelpunten optreden dîe situatie tijdelijk aangehouden wordt. Voor wat betreft de evaluatie denkt spreekster dat het goed is om aan te geven dat de gedachten ernaar uitgaan om de evaluatie op korte termijn te houden. De evaluatie heeft betrekking op de invoering van de automatisering en alles wat ermee samenhangt, dus ook de interne reorganisatie van de bibliotheek die het gevolg is van de automatisering. Het lijkt het college goed om niet. alleen het bibliotheekpersoneel te vragen naar reakties over knelpunten en plus- punten, maar dat ook te doen aan het publiek en misschien ook aan deze raad, en dat na inventarisatie van deze gegevens bekeken wordt of het zinvol, nodig of nuttig is om intern voor eventuele knelpunten een oplossing te zoeken danwel extern om deskundigheid te vragen om oplossingen aan te reiken voor eventueel gesignaleerde problemen. Zij hoopt dat er in maart wat meer duidelijkheid zal zijn over het funktioneren en het resultaat van de automatisering. Voor wat betreft de beieidsnota bibliotheek zegt spreekster dat in de beleidsintenties van deze raad een paragraaf is opgenomen waarin is aangegeven dat vöör september 1988 er een beleidsnota bibliotheek moet zijn. In die beleidsnota moet worden ingegaan op de visie van de

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 26