27 gemeente op de bibliotheektaken, de hoeveelheid taken en de wijze waarop die taken ingevuld moeten worden; hoe belangrijk is bijvoorbeeld de informatietaakzijn er speciale aandachtsgebieden, wil men ergens meer, wil men ergens minder van, moet er wat bij of moet er wat af. Dat zijn zaken die in die nota duidelijk naar voren moeten komen en die weliswaar in relatie tot de evaluatie in het kader van de automatisering gezien kunnen worden, maar die daar toch wel degelijk ook los van staan als zijnde totale visie op het werk van de bibliotheek voor de Heem- steedse samenleving. Spreekster heeft in de commissie toegezegd dat het college het uiterste zal doen om niet in september 1988 maar in november van dit jaar die beleidsnota voor de bibliotheek gereed te hebben, zodat bij de begrotingsbehandeling de konsekwenties van die nota voor zullen liggen en de raad zich daarover kan buigen. Spreekster heeft zowel bij mevrouw Beets als bij de heer Van 't llof beluisterd dat de zorg voor de bibliotheek heel centraal staat, dat de signalen die men van de bibliotheek gekregen heeft wel degelijk signalen zijn om goed op te pikken, maar zij denkt ook tegelijkertijd dat het college door nu alternatieve voorstellen te presenteren om de bezuirii- ging te realiseren er blijk van gegeven heeft een goed oor te hebben voor gegeven signalen. Mevrouw Beets lijkt de genoemde inventarisatie van de knelpunten in kombinatie of vlak na de evaluatie, en dan wel geïnventariseerd zowel onder de medewerkers als onder de gebruikers, een heel goede zaak. Ilet samen noemen van de evaluatie en de bewuste nota is niet iets geweest waarvan zij dacht dat dat dan ook samen behandeld moet worden. Dat misverstand moet er niet over bestaan, het zijn twee los van elkaar staande zaken. Verder heeft haar fraktie goede nota genomen van de uitspraak van de wethouder dat zij verwacht in staat te zijn de bewuste nota in november aan de raad te presenteren. De ontwerp-besluiten worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XVI. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering te 22.28 uur. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van f De secretaris, De voorzitter, 29 januari 1987

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 27