2 29 januari 1987 13. 7 x 24 uurs bereikbaarheid en beschikbaarheidsdienst algemeen maatschappelijk werk (11) 14. Verlaging rentepercentage 68 premiewoningen Dr.Schaepmanlaan e.o. (12) 14a.Subsidie Stichting Dienstencentra Zuid-Kennemerland 1987 (13) 15. Begrotingswijzigingen 16. Rondvraag. IVaststelling van de notulen van de vergadering van 30 oktober 1986. De notulen worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. IIl-ijst van mededel ingen en ingekomen stukken. 1.Besluiten van gedeputeerde staten tot goedkeuring van de begrotings- wijzigingen model J, 1986, nrs. 49, 52 t/m 55 en 57, alsmede van de begrotingswijziging van het g.t.b. 1986 nr. 12. 2.Circulaire van de minister van binnenlandse zaken d.d. 19-11-1986, nr. B86/U1352, inzake vergoeding raadsleden en leden van gemeente- lijke commissies over 1987. 3.Brief van de heer J.A. Bomans d.d. 16-12-1986, inzake een artikel in de Heemsteedse Courant over het verkeer. 4.Brief van het dagelijks bestuur van het gewest Zuid-Kennemerland d.d. 28-10-1986, nr. 1117, waarbij wordt toegezonden een exemplaar van de begroting van het gewest en van het gewestelijk vuilover- laadstation voor het dienstjaar 1987. De stukken, vermeld onder de punten 1 t/m 4, worden zonder hoofdelijke stemming voor kennisgeving aangenomen. 5.Brief van de heer 0. /Wting houdende het verzoek hem ontslag te verlenen als ambtenaar van de burgerlijke stand. Burgemeester en wethouders stellen voor het ontslag eervol^te ver- lenen. 6.Brief van de Stichting Toneelgezelschap Samen inzake een verzoek om subsidie voor het verfilmen van een boek. Burgemeester en wethouders stellen voor geen subsidie te verlenen. 7.Brief van de Stichting Nederland-Amerika d.d. 24-11-1986, houdende het verzoek tot het verlenen van subsidie voor het jaar 1987. Burgemeester en wethouders stellen voor geen subsidie te verstrekken en/of lid te worden. 8.Bezwaarschrift van de heer mr. W.J.R.M. Welschen, namens de heer W. van der Meer d.d. 24-12-1986, nr. 18.479, tegen weigering van een bouwvergunning voor een kiosk op de Binnenweg.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 2