3 Burgemeester en wethouders delen mede dat het stuk, voorzover het is gericht tegen de weigering van de bouwvergunningin handen is ge- steld van de commissie voor de beroepschriften. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de voorstellen van burgemeester en wethouders, vermeld onder de punten 5 t/m 8, besloten. 9.Brief van gedeputeerde staten d.d. 16-12-1986, nr. 4/657, houdende de mededeling dat het raadsbesluit van 30-10-1986, nr. 131, inzake wijziging van het algemeen ambtenarenreglement per 01-01-1986 door hun college voor kennisgeving is aangenomen. 10.Brief van de heer A. Elbersen d.d. 10-11-1986 inzake beschoeiing van de Blekersvaartmet een afschrift van het schrijven van burgemeester en wethouders aan betrokkene over dit onderwerp. 11.Brief van de commissie voor de gemeentelijke comptabi1iteitsvoor- schriften van het ministerie van binnenlandse zaken d.d. 27-06-1986, inzake beleidsrelevante begroting. De stukken, vermeld onder de punten 9 t/ni 11, worden zonder hoofde- lijke stemming voor kennisgeving aangenomen. 12.Brief van burgemeester en wethouders aan het provinciaal bestuur van Noord-Holland inzake de N22. Burgemeester en wethouders stellen voor dit stuk voor kennisgeving aan te nemen. Mevrouw Beets brengt naar voren dat haar fraktie diep geschokt is over het schrappen van de N 22 als verbinding tussen de A9 en A44. Geschokt vanwege de gevolgenvan dit besluit voor lleemstede. Zij doelt op het feit dat er de komende streekplanperiode geen sprake zal zijn van enige vermindering van de verkeersbelasting van met name de Heem- steedse Dreef. Oe Heemsteedse bevolking is de grote verliezer geworderi van deze motie, die werd ingediend door de Statenfrakties van C.D.A., P.v.d.A. en C.P.N. Geschokt is zij ook vanwege het verlies dat de politiek heeft geleden, namelijk het verlies van alweer een stukje ge- loofwaardigheid. Want hoe valt een dergelijk besluit uit te leggen als men zich realiseert dat er tussen alle betrokken gemeenten en beide provincies overeenstemming was bereikt over de aanleg van de N22 langs de IJ-tocht; dat het provinciebestuurhet college van gedepu- teerde staten in Hoord-Holland, gevormd door V.V.D., C.D.A., P.v.d.A. en C.P.N., in september 1986 de minister nog per brief gewezen heeft op het grote belang van de N22 voor de bollenstreek en Zuid-Kennemer- land, als men zich realiseert dat er tijdens de inspraak en het voor- overleg ten behoeve van de behandeling van het streekplan door die drie statenfrakties nooit expliciet is gesteld dat de N22, zoals ver- meld in het ontwerpplan, hun goedkeuring niet zou verkrijgen. En wat men zich dan tenslotte nog realiseert, dat vervolgens tijdens de statenbehandeling deze partijen onaangekondigd en zonder motivering van deze stap, op de valreep een motie indienen waarmee de N22 niet langer een verbinding tussen de rijkswegen A9 en A 44 zal zijn, daar- mee de kans op financiële steun van het rijk volledig op de tocht zet- tend. 29 januari 1987

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 3