5 Pe heer Van der Hulst merkt op dat zijn fraktie a) vele jaren met de raad gepleit heeft voor de totstandkoming van een oostelijke rand- weg. Begrijpelijk is dan ook de grote verontrusting van het colleqe over de motie 12A, waarin de C.D.A. en P.v.d.A.-frakties van provin- ciale staten voorstellen doen om het zuidelijk deel van de N22 op een andere wijze aan te sluiten op het bestaande wegenstelsel en op de aansluiting van het noordelijk deel nog te studeren. Sprekers fraktie is het er daarom van harte mee eens dat het college middels deze brief aan de leden van provinciale staten zijn grote verontrusting heeft uitgesproken voordat de behandeling in de staten op 22 ianuari il zou plaatsvinden. Zijn fraktie heeft ook vöör de behandeling haar verontrusting kenbaar geinaakt aan de C.D.A.-fraktie in de staten en gevraagd waarom men zo wii handelen en heeft na de behandeling om duidelijke uitleg gevraaqd waarom men zo heeft gehandeld. De verslaggeving van de statenvergaderinq în het Haarlems Dagblad van 23 januari jl. heeft ten onrechte de indruk gewekt bij de Heemsteedse inwoners dat er maar wat aangeknoeid is door de statenfrakties. De term "de moties vlogen als warme broodjes over de toonbank" spreekt hier boekdelen en met koppen als "N22 geschrapt" werd eeii onjuist beeld gegeven van het statenbesluit. Om die onjuiste beeldvorming recht te zetten wil spreker wat uitvoeriqer ingaan op het gebeuren. De C.Ü.A.-statenfraktie was en is van mening dat een aansluiting van de N22 vanaf de S20 bij Nieuw Vennep via een weg bezuiden Bennebroek of Hiliegom op de S1 in Zuid-Holland het Heemsteedse verkeer meer ontlast dan een aansluiting van de M22 rechtstreeks naar de A44. Voor deze visie bestaat in de staten geen steun van de V.V.D.-fraktie. Voorts is de C.D.A.-statenfraktie van mening dat de N22 afbuigen naar Schalkwijk en Parkwijk en dan via de SIZ laten aansluiten op het rijks- wegennet de A9, het Heemsteedse verkeer meer ontlast dan een recht,- streekse doortrekking van de N 22 naar de A9 bij Boesingeliedemet een toch wat onzekere aftakking naar Schalkwijk. De door C.D.A. en P.v.d.A. ontworpen en aangeriomen motie 12A bevat voor de zuidelijke aansluiting de visie van de C.D.A.-statenfraktie en houdt de niogel ijkheid open om tot een noordelijke aansluiting te komen zoals zojuist is omschreven. Als de N22 wordt uitgevoerd met de aansluitingen zoals hierbnven omschre- ven, ontstaat er een oostelijke randweg die het Heemsteedse verkeer he- hoorlijk zal ontlasten. Sprekers fraktie wil dus de indruk wegnemen dat er nu lets aangenomen is dat voor Heemstede geen soelaas zou bieden. De verontrusting zit hem echter in het feit en in de veronderstel1ing dat de aansluitingen niet zullen stroken met een door het rijk eventueel gewenst tracé op het rijkswegenplan. Als dat tracé echter verschijnt op het rijkswegenplan - wanthet staat er noq steeds niet op - en men legt het streekplantracé ernaast, dan moet het toch mogelijk zijn door onder- handelîngen te komen tot een tracé dat voor een ieder aanvaardbaar is en vervolgens uitgevoerd kan worden. Spreker heeft vanavond van de motie kennisgenomen en wil straks graag een schorsing om zich met zijn fraktie daarover te beraden, want de indruk die naar de mening van zijn fraktie ten onrechte in de pers ge- wekt 1 s door de koppen te nemen van "1122 is geschrapt", doet geweld aan de werkelijkheid. Ook zijn fraktie is verontrust en dat het wat 29 januari 1987

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 5