7 op het provinciale wegennet moeten opnemen bij de prioriteitstel1ing. Ook daar zal het college van Heemstede nauw bij betrokken kunnen zijn om die eventuele mogelijkheid een kans te geven. Met de uitspraak van mevrouw Beets dat de politiek één van de verlie- zers is, gaat spreker akkoord. Zijn fraktie heeft deze motie mede ondertekend, juist om de geloofwaardigheid van de politiek hier in lleemstede overeind te houden. Zij heeft uitgesproken dat het verkeer een groot probleem is en dat deze weg voor Heemstede een ontiasting zou zijn. Welnu, dan is ook deze motie voor Heemstede een instrument om duideiijk te maken dat zij vindt dat die N?2 er moet komen. Zijn frak- tie heeft haar eigen verantwoordelijkheid en hoeft zich niet te liëren aan dat wat de statenfraktie in haar vergadering heeft uitgesproken. Vandaar dat zijn fraktie deze motie mede wil ondersteunen. De voorzitter schorst de vergadering te 20.20 uur en heropent deze te 20.37 uur. Wethouder Baar antwoordt dat met betrekking tot de M22 Heemstede altijd een heel duidelijke koers heeft gevaren: die weg moest er komen en wel zo snel mogelijk. Heemstede heeft hierbij altijd voor ogen gehad een oostelijke verdeelweg met een aftakking naar Haarlem-Schalk- wijk op zijn minst, een aftakking voor al het verkeer, en dan inklu- sief een oeververbinding over de Ringvaart. Zo is het ook in de Heern- steedse beleidsintenties nog eens duidelijk verwoord. Bovendien is in de beleidsintenties opgenomen dat bij rijk, provincie en gewest blijvend zal worden aangedrongen op de wenselijkheid van een sluitend stelsel van rondwegen rond Heemstede. Hoewel niet elk onderdeel van die oostelijke verdeelweg, gedacht tussen de A9 en A44 voor Heemstede van even groot belang is, is men er altijd van uitgegaan dat de N22 een verbinding zou moeten vormen tussen die A9 en A44. Daaraan is ook op bestuurlijk niveau mee gewerkt. Er is zelfs bestuurlijk over- eenstemming bereikt tussen alle betrokken gemeenten en twee provin- cies. Dat heeft moeite gekost, maar die overeenstemming was er. Een belangrijke gedachte hierachter, dus die verbinding tussen twee rijkswegen, was dat er dan inderdaad sprake zou zijn van een verbin- ding tussen twee rijkswegen met de mogelijkheid dat de acceptatie door het rijk in dat geval meer gewaarborgd zou zijn dan welke andere aanpak dan ook - en uiteraard een financiering van rijkswege - want dat was een heel belangrijke achterliggende gedachte en dat is van zeer essentieel belang, want wie zou de aanleg van zo'n weg anders kunnen betalen De gemeenten zeker niet en de provincie zeer twij- felachtig. Zoals het college ook in zijn telex naar de provincie tot uiting heeft gebracht, en ook overigens naar buiten heeft gebracht, is zijn grote zorg rondom deze besluitvorming, dat de acceptatie door het rijk op de tocht is gezet en dat daarmee de financiering van de weg iri groot gevaar i^ gekomen. Het college heeft deze zorg heel duidelijk naar buiten gebracht. De staten hebben in meerderheid die zorg niet willen delen. Het coilege hoopt van harte dat zij die de zorg van de gemeente ongerechtvaardigd vinden gelijk krijgen, maar hij is er allerminst van overtuigd. In dat licht gezien - Heemstede's belangen staan op het spel en blijven ook op het spel staan - is het college van oordeel dat een motie zoals 29 januari 1987

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 7