29 januari 1987 9 Tenslotte merkt zij nog op dat in de motie wordt gesproken van beleids- instanties. Zij bedoelt daar ook zeker de minister mee. In de ogen van de heer Van der Hulst eindigt de N22, zoals die nu in motie 12 A staat, niet in een wei, maar heeft deze wel degelijk aanslui- ting, alleen niet de aansluiting op de rijkswegen. Daarom vindt spreker dat er wel degelijk steeds sprake is van een oostelijke randweg, een rondweg. în hoeverre dat te verwezenlijken is, daarvan heeft hij al gezegd dat hij daar zijn twijfels over heeft. Sprekers fraktie vindt een enkele zinsnede in de motie, over de benadering en ook over de bericht- geving, wat ongenuanceerd. Als zij zelf de tekst geschreven had, dan had zij het ongetwijfeld wat anders gedaan. Bovenaan staat dat do motie de grote bezorgdheid en het tleemsteedse belang dat geschaad dreigt te worden uitdrukt. Om die reden zal zijn fraktie vöör de motie stemmen. De heer Van 't Hof merkt nog op dat vorige week in de verkeerscommis- sie, toen op diezelfde dag ook de besluitvorming tot stand kwam, de portefeuil lehouder sprak van een zwarte dag voor ileemstede. Die uit- spraak kon hij toen onderschrijven omdat hij die N22 lieel belangrijk vindt. Dat was dan ook de reden waarom zijn fraktie de motie van harte heeft ondersteund. Zij wil alleen nog zeggen dat zij heel blij is d?t het college ook heel unaniem deze motie nu aanvaardt. De voorzitter konstateert dat de raad de motie unaniem heeft aanvaard. III. Aanleg hoogspanningsstations (volgnr. 1) IV. Kampeerverordening (volgnr. 2) De ontwerp-besluiten worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. V. Vaststel1ing destruktieverordening (volgnr. 3) De heer Huisman deelt mede dat zijn fraktie na rijp beraad met het voorstel heeft ingestemd en dat zij dus de vaststelling van de destruk- tieverordening wil steunen. Het gaat om kleine kadavers, zoals van biggen, lammeren, geiten, konijnen, honden en katten, alsmede hun nage- boorten. Ilet gaat ook om grote kadavers en men weet dat dat geen klein- tjes zijn. Zij weet dat de eerste de beste burger de kadavers in de hoek van zijn tuin onderspit. Wellicht dat daar met deze verordenirig nu een einde aan komt.. De voorzitter: "Ik zal mijri leven beteren, meneer lluisman." Ilet ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastqesteld. VI. Plaatsing geluidscherm langs gedeelte César Francklaan (volgnr. 4) De heer De Bruijn brengt naar voren dat als dit voorstel wordt aange- nomen, men in Heemstede te maken krijgt met een nieuw feriomeen: een ge- luidscherm. Ilet wordt een scherm van 1.50 m hoog, langs een aantal woningen aan de Strawinskylaan, bovenop de reeds aanwezige aarden wal, een meter vanaf de rottende palissadenwand. Sprekers fraktie is niet

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 9