26 februari 19£>7 34 OPENBARE VERGADER IHG VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP donderdag 26 februari 1987, te 20.00 uur. Voorzitter: de beer Jhr.mr. O.R. van den Bosch, burgemeester, Tegenwoordig zijn de leden: de heren M. Divendal, A.J.M. van 't tlof, mr. H.C.J.L. Borghouts, H.R. Huisman, E.A. Boonstra en J.F. de Bruijn, mevrouw H.A.Th.G. IJsselmuiden, de heer ing. H.J.M. van der llulst, mevrouw M.A.C. Karssen, de heren A.C.F. Berkelmans, drs. E. Veen, N.H. Geels, drs. E. van der Zwaag, mevrouw B.L. de Haze Winkelman-lloesde heer ir. P.G.J. Solleveld, mevrouw drs. J.R. Beets-Hehewerth en de wet- houders, mevrouw mr. M.E. Bierman-Beukema toe Water, de heer drs. S. Baar, mevrouw S.E.A. Noorman-den Uyl en mevrouw S. van der Pas-Bouman. Secretaris: de heer drs. W.ll. van den Hoek. Afwezig ntet kennisgeving: de heer H.J.G. Bleekemolen. De voorzitter opent de vergadering en leest het ambtsgebed voor. De heer Geels wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemaiin- gen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 27 november 1986. 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 3. Organisatieverordening brandweer. (15) 4. Medewerking ex artikel 74 van de wet op het basisonderwijs ten behoeve van de St. Jozefschool(16) 5. Ruimtelijke struktuurschets gewest Zuid-Kennemerland. (17) 6. Vaststelling overschrijdingsuitkering onderwijzend personeel W.B.O. 1987/1988. (18) 7. Schoolplein Crayenesterbasisschool(19) 8. Aanleg speelgelegenheid aan de Dr. Schaepmanlaan. (20) 9. Verkoop voormalig Broederhuis aan de Herenweg. (21) 10. Krediet ten behoeve van bewegwijzering N 201. (22) 11. Reorganisatie van het ambtelijk apparaat. (23) 12. Vaststelling van het informatieplan. (24) 13. Nutsvoorzieningen Raadhuisstraat-oost. (25) 14. Nutsvoorzieningen deelgebied "C" Indisch'e wijk. (26) 15. a. Begrotingswijzigingen 1983; b. Voorlopige vaststelling gemeenterekening en rekeningen gemeentelijke bedrijven, dienstjaar 1983. 16. Begrotingswijzigingen. 17. Rondvraag.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 1