27 Heemstede, 17 februari 1987 Aan de raad, De direkteur van de Voorwegschool heeft verzocht een krediet beschik- baar te stellen voor de aanschaf van twee verstelbare leerlingensetjes Onderzoeken hebben uitgewezen dat twee leerlingen moeten lezen en schrijven aan een schuine lessenaar, dit ter verbetering van de werk- houding en ter vermindering van de visuele inspanningen. De aanschaf- fing van aangepast meubilair (in casu twee tafels met regelbare werk- bladen en daarbij behorende stoelen) is noodzakelijk. De kosten hiervan bedragen ongeveer f 550,- inclusief omzetbelasting. De normen die in het rapport van de commissio L0ND0 worden gegeven voor de aanschaf van aangepast meubilair, worden niet overschreden. De kosten konten ten laste van de reservering "vervanging meuhilair" op de post "andere voorzieningen" Alhoewel het meubilair van de Voorwegschool nog niet aan vervanging t°e is> gebiedt de noodzaak van de situatie vooruit te loperi op de ver- vanging van de twee sets. Onder aanbieding van een ontwerp-raadsbesluit stellen wij u voor een krediet ad f 550,-- voor aanschaffing aangopast meubilair te verlenen. Burgemeester en wethouders van Heemstede, De secretaris, De burgemeester, W.H. van den lloek, O.R. van den Bosch, - 1 - 4e afd. 26 maart 1987 AANSCHAFFING AANGEPAST MEIJBILAIR VOORWEGSCHOOI.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 1