4 afd. 7 mei 1987 VASTSTELLING EXPLOITATIEVERGOEDING BI.IZONDERE LAGERE SCHOLEN OVER DE I1AANDEN JANUARI TOT EN MET JULI 1985. 42 Heemstede, 17 maart 1987 Aan de raad, Het ten behoeve van de openbare lagere scholen ter bestrijding van de materiële exploitatiekosten beschikbaar gestelde bedrag werd voor 1985 bij Uw besluit van 31 januari 1985, nr. 1, bepaald op f 594,42 per leer- ling. Op de hun toekomende exploitatiekostenvergoeding is aan de besturen een voorschot toegekend op grond van artikel E 20, 2 lid, van de Over- gangswet Wet op het Basisonderwijs. Daarbij is uitgegaan van het aantal leerlingen van de onder hun beheer staande scholen per 16 januari 1985. Bij de vaststelling van de aan de besturen toekomende voorschotten is rekening gehouden met een door de minister van Onderwijs en Wetenschap- pen voorlopig vastgesteld minimumbedrag van f 38,15 per leerling voor administratiekosten. Na 1 augustus 1985 zal de vergoeding v.an de materiële kosten ten behoeve van het bijzonder onderwijs rechtstreeks door het. rijk aan de desbetref- fende schoolbesturen worden betaald. Deze vergoeding is gebaseerd op rijksnormen en is voor openbaar en bij- zonder onderwijs gelijk. Een vergoeding door de gemeente aan de bijzon- dere scholen vindt alleen plaats als de gemeente de rijksnorm voor wat betreft de openbare scholen overschrijdt. Onder aanbieding van een ontwerp-besluit stellen wij u voor over te gaan tot vaststelling van de vergoeding over de maanden januari tot en met juli 1985. Burgemeester en wethouders van HEEMSTEDE De secretaris, W.H. van den Iloek. De burgemeester O.R. van den Bosch p

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 1