7 niei 1987 ÖPENBARE VERGADERING VAN DE RAAü DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP donderdag 7 inei 1987 te 20.00 uur. 96 Voorzitter: de heer Jhr.mr. O.R. van den Bosch, burgemeester, Tegenwoordig zijn de leden: de heren M. Divendal, A.J.M. van''t ilof, mr. H.C.J.L. Borghouts, H.R. Huisman, E.A. Boonstra en J.F. de Bruijn,' nievrouw H.A.Th.G. IJsselmuidende heer ing. M.J.M van der Hulst, inevrouw M.A.C. Karssen, de heren A.C.F. Berkelmans, drs. E. Veen, N.H. Geels, drs. E. van der Zwaag, H.J.G. Bleekemolen, mevrouw B.L. de Haze Winkëlnian- Hoes, de heer ir. P.G.J. Solleveld, mevrouw J.R. Beets-Hehewerth en de wethouders, mevrouw mr. M.E. Biennan-Beukema toe Water, de heer drs. S. Baar, mevrouw S.E.A. Noomian-den Uyl en mevrouw S. van der Pas-Bouman Secretaris: de heer drs. W.H. van den Hoek. De voorzitter opent de vergadering en leest het ambtsgebed voor. De heer Huisman wordt door het lot aangewezen om bij eventuele steinmingen het eerst zijn stem uit te brengen. Agenda: 1. Vaststelling van de notulen van de vergaderingen van 29 januari en 13 februari 1987. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. Vaststel1ing exploitatievergoeding bijzondere lagere scholen over 2. 3. 4. 5. de maanden januari t/m juli 1985 Wijziging rechtspositieregelingen 3e wijziging van de verordening regelende de toekenning van een ziektekostenvergoeding aan gepensioneerde en op wachtgeld gestel- de lZA-deelnemers 8. 9. 7e wijziging bezoldigingsverordening ambtenaren 1981. Vaststelling exploitatievergoeding voor bijzondere kleuterscliolen over de maanden januari t/m juli 1985. Voorbereiding herziening bestemmingsplannen Indische wijk en Val- kenburgerplein. Overname grond Leidsevaartweg. 10. Verkoop grond Meer en Boslaan. 11. Vervanging diverse waterleidingen. 12. Vervanging riool westzijde gedeelte Herenweg 13. Vervanging riolering deelgebied C Indische wijk. 14. Plan van doelmatig gebruik van gymnastiekaccomodaties. 15. Gemeentegarantie eigen woningen. 16. Subsidieverzoek tijdelijke peutergroep "Het llonk". 17. Nota "Gemeentelijke informatie via de Kabelkrant" (12) (13) (11) (15) (16) (17 (18) (19) (50) (6I) (52) (53) (51) (55) (56)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 1