105 7 mel 1987 Mevrouw De Haze Wlnkelman meent dat als het wat langer duurt dat het kruispunt aangepakt kan worden, het misschien wenselijk is om via wat strepen op de weg duidelijk te maken dat het een fietspad is en dat er voorrangsregels bestaan. Wethouder Baar zal dat meenemen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XXII. Bijstel1ing beleidsplan voorjaar 1987; vaststelling projektenlijst- en"(volgnrT 61) Oe heer Solleveld brengt naar voren dat het menseiijk reaktie- vernwgen ongeloof1fjk snel kan zijn, in een split-second kan men op een veranderde situatie reageren en zo nodig inspelen. Hoe anders is het mensel ijk reageren vaak op traag verlopende veranderingen en vooral als deze mens zich in groepen bevindt en de verandering hem niet welgevallig is. Aan deze ogenschijnl1jk vreemde tweedeling moest spreker denken toen hij de aanbiedingsnota voor de bijstel- ling van liet beleidsplan voorjaar 1987 doorlas. Want de situatie is deze dat als men reeds vrij wat jaren de financiële speelruimte van de gemeente ziet, als men dat begrip tenminste met speelruimte wil aanmerken, dan ziet men die slinken en men ziet met name de problemen op termijn groter worden. Dat betekent dat dingen anders moeten en dat dingen minder gedaan moeten worden; dingen die de raad leuk vindt kunnen niet meer. De raad weet dat, maar men tracht zich ertegen te verzetten. Iloe vervelend het ook is, er is maar ëën remedie in sprekers ogen en dat is realisme en dat kan de VVD zijns inziens niet ontzegd worden. Reeds vele jaren tracht zijn fraktie de raad ertoe te brengen de tering naar de nering te zetten, met wisselend succes bijgestaan door de andere frakties. Was het niet de VVD die, tever- geefs overigens, heeft getracht in november j.l opname van een Hjst met nieuwe projekten van in totaal zo'n 2,5 miljoen gulden te voor- komen. Nu men êên en ander overziet, met daarbij recente gegevens over de definitieve en verwachte saldi van een aantal dienstjaren, waardoor naar sprekers fraktie vreest de reserves voor een zeer groot bedrag zouden kunnen worden aangesproken, is haar roep om realisme alleen nog maar luider geworden. Op basis van het voorgaande wil spreker een aantal direkt op de aan- biedingsnota betrekking hebbende opmerkingen maken. Allereerst dui- delijkheid ten aanzien van besparingen. Zijn fraktie dringt erop aan te vermijden dat er vaagheden in benoeming van besparingen wor- den aangegeven. Voor realisering van een algemene term als "effi- ciencyverbetering" voelen weinigen zich verantwoordelijk Een tweede opmerking betreft de projekten op lijst I. De VVD-fraktie heeft zichzelf dit jaar, evenals trouwens voorgaande jaren, zeer beperkt in het opvoeren van projekten voor lijst I. Zij gelooft, gelet op de financiële mogelijkhedendat het weinig zin heeft om een lange lijst l-projekten op te stellen. Soinmige mensen kunnen tegenwerpen dat men graag keuzemogelijkheden wil. Wat dat betreft zijn keuzemogelijkheden belangrijk, maar wel in verhouding tot wat mogelijk is. Wat dat betreft zal in de ogen van zijn fraktie de wal het schip keren; misschien enigszins zwaar aangezet voor deze projekten op lijst I, maar dat is wel de reden dat zijn fraktie vanavond geen krampachtige poging zal doen om die lijst I nu dras- tisch in te korten.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 10