7 mel 1987 106 Een derde opmerking betreft de veranderde procedure van de beleids- planning. De bijstelling van de beleidsplanning die ertoe zal leiden dat in het najaar de prioriteitstelling zal plaatsvinden, spreekt haar nog steeds aan, ook al 1s daar nog geen uitgebreide ervaring mee, maar gelet op wat spreker gesteld heeft, zal het alleen maar helpen om een stuk duidelijkheid voor zichzelf voor elkaar te krij- gen. Een verse blik op de financiële mogel1jkheden in het najaar zal veel dagdromerij voorkomen. Voorts 1s het zijn fraktie opgevallen dat met name de nieuwe pro- jekten op lijst II zorgen voor een sterk oplopend negatief saldo bij de aktualisering. Als voorbeeld zegt spreker dat in 1991 en 1992 deze meest recente lijst 11-projekten respektievelijk 50 en 60% aan de bestaande lasten, die al uit bestaande lijst II-projekten voort- vloeien, toevoegen. Dit zal ertoe leiden dat zijn fraktie gedwongen is alle lijst II-projekten bij voorstel tot uitvoering, zeer kritisch te bekijken. Spreker wil eindigen met de hoop dat ook de heer Borghouts, die vorig jaar in de raadsvergadering nog zei dat het financiële beeld er niet zo somber uitzag, in het afgelopen jaar ook op dit front meer naar de VVD-lijn is toegegroeid. De heer Van der Hulst meent dat als men kijkt naar de groene pagina's, in het plus- en minspel dat zich daar ieder jaar voordoet, geen schokkende zaken zijn te vinden. Het zijn in het algemeen be- dragen die - dat blijkt ook aan het eind van de telling - toch wel wat tegen elkaar weggestreept worden. Spreker heeft daar vorig jaar wat langer bij stilgestaan. Als men spreekt over bedragen dan zijn dat in veel gevallen zeer ruwe ramingen en dat wil nog niet zeggen dat het cijfer dat men straks ziet bij de afrekening daar ook maar enigszins mee in overeenstenmlng is. Vandaar dus een glohale be- schouwing over de aktualisering van de situatie van dit voorjaar. Dat leert dat er voor 1987 sprake is van een iets toename van de uitgaven, 27.000,Als saldo daarvan kan men dus zeggen dat dit gelukkig niet schrikbarend 1s. Dat neemt, althans zoals het eind- plaatje er uitziet, voor de jaren daarna onder invloed van een groot aantal projekten van lijst II, wel toe. Daar moet men zeker zorg voor hebben en het kan ook zljn dat men in de toekomst gedwongen is oiii daar meer kritisch naar te kijken dan men tot nu toe gewend was. Voor het al of niet opvoeren van nieuwe projekten wil spreker zeg- gen dat het ook in het besturen van de gemeente zo is dat als zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, er nieuwe inzichten groeien, het dan noodzakelijk kan zijn om door middel van het opvoeren van nieu- we projekten te proberen ook aan die ontwikkelingen gestalte te ge- ven. Bij voorbaat 1s het niet de bedoeling om in een tijd waarin men aan alle kanten moet proberen om het wat zuiniger aan te doen op zoek te gaan naar zaken die overbodig zijn, maar spreker denkt dat niemand in deze raad daarop uit is. Aan de andere kant is het wel een goede zaak dat men nieuw beleid durft voor te stellen als er ontwikkelingen en wijzigingen van inzichten zijn die daarom vra- gen. Dat zal men toch steeds moeten doen. De heer Borghouts verbaast het altijd weer hoe de fraktievoor- zitter van tie VVD erin slaagt de suggestie te wekken dat hij een an- dere financiële analyse maakt dan sprekers fraktie. Ook sprekers fraktie weet natuurlijk dat al jaren de financiële speelruimte ach- teruit gaat en ook zij houdt daar rekening mee in haar beleid. De hele raad doet dat, want sinds een groot aanta) jaren heeft men te maken met beleidsplanning waarin altijd bezuinigd wordt, in de eer- ste plaats om tekorten op te vangen, in de tweede plaats - als dat kan en nuttig lijkt voor nieuw beleid - oiii nieuw beleid uit te voe- ren. In die zin sluit spreker zich aan bij de heer Van der Hulst:

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 11