7 niei 1987 108 Spreker gaat met de heer Solleveld mee als het gaat over lijst 11. Het is opzienbarend welke grote projekten, althans in finariciële zin maar ook wel gemeten naar meters, het college dit jaar weer heeft opgevoerd. Hij konstateert dat de heer Solleveld na die kon- statering niet verder komt dan te zeggen dat men het kritisch moet bezien. De heer Solleveld heeft niet gezegd dat hij lijst II kritisch wil bekijken, maar dat zijn fraktie ieder projekt op het moment dat het voor uitvoering in aanmerking komt opnieuw zeer kritisch zal bezien en dat kan betekenen dat zij zegt: doe maar niet, doe het maar half, of schuif het maar uit. Het is geen carte blanche die zij geeft. De heer Borghouts kijkt er zo ook tegenaan. Alleen konstateert hij dat er nu een aantal nieuwe projekten is opgevoerd en dat zijn fraktie nu deze lijst voorligt voordat het voorstel er komt om het uit te voeren, nu al een aantal kritische vragen heeft die spreker straks zal stellen en die al zullen leiden tot enige financiële ruimte, hoe klein ook misschien, in verhouding tot de 6J miljard voor de lleem- steedse Dreef, zoals zijn secretaresse, gewend aan het ABP, opschreef. Voordat lijst II vastgesteld wordt zal nu al eerst onderzocht moeten worden of die bedragen wel kloppen. Wethouder Baar heeft kennis genomen van de verschi1lende visies die er zijn gegeven. Daar is natuurlijk veel op te zeggen. Als het gaat om realiteit, dan beseft een ieder dat met nuchter moet zijn, zeker als het om het geld gaat. Dus hij denkt dat er op dat punt geen verschil van mening zal bestaan. Als verder de zorg doorklinkt omtrent een verkleining van de finan- ciële ruimte, zoals deze zich manifesteert, dan is die zorg algemeen en wordt ook door het college gedeeld. Aan de andere kant moet men niet afgaan op incidenten of op een toevallig rekeningtekort of rekeningoverschot. Hen moet proberen de zaak op wat langere termijn in beeld te krijgen. Dat proberen we te doen door middel van een vijf-jarenplanning. Nu is het vaak zo geweest dat als het om lijst II ging, de lasten van die lijst van jaar tot jaar opliepen. Steeds deed zich de situatie voor dat met name het jaar volgend op het be- grotingsjaar een heel slecht beeld te zien gaf dat uiteindelijkals het zover was, nogal meeviel. Het gaat spreker er niet om te bagatel- liseren, en hij wil de zaak op termijn zoveel mogelijk in de gaten houden, maar hij denkt dat men ook op die termijn moet aansturen. Rekeningstekorten of rekeningoverschotten zijn belangrijk als zij bijvoorbeeld over een bepaalde termijn kunnen worden beoordeeld; het saldo over die termijn is belangrijk. Ook andere situaties doen zich voor: de gemeente zit in relatie tot andere overheden te bepleiten dat zij gelden krijgt. Dat kun- nen subsidies zijn of verrekeningen vanuit het verleden, en ook daar doen zich wel een bepaalde mogelijkheden voor. Als er nu wordt geanticipeerd op een vemioedelijk wat hoog rekeningtekort over 1984, dan is dat waar. Maar spreker kan er ook op wijzen dat de gemeente over de afgelopen periode waarschijnlijk ook wat extra inkomsten heeft te verwachten. Het is altijd goed om de dingen volledig in beeld te krijgen. De heer Bleekemolen zegt dat de opmerkingen van de heer Baar een toch wat een ander beeld geven, en de raad spreekt nu slechts in beelden, omdat hij geen juiste cijfers kent. De wethouder zegt dat men niet emotioneel moet reageren op incidentele tekorten c.q. over- schotten. Spreker kreeg in de coninissie financiën de indruk dat daar waar het jaar 1983 met een negatief saldo was afgesloten, dat ook ver- wacht mocht worden voor de jaren 1984, 1985 en 1986. Dus hij zag het niet zo incidenteelmaar meer als een bestendigheid.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 13