ZSe îi :rr°? V°'9ere Jar b6kend 2ljn> za1 de sîtuat1e ee™ êêi; roï spln„. 001 bl,J>e" welle f»c""-e" »"e™»' 9aer 109 7 mei 1987 De heer Solleveld is ook enigszins teleurgesteld 1n de reaktie sîünen °P sprekers schets van de situatie en op de tegen- die voorliat" af9eko,,,en z1jn en de noeilljke situatie in rtlîo îii J spreekt de vrees u1t dat als de wethouder volhardt in j! stel1ingname hij hem misschien volgend jaar op deze plaats niet graag^doenî "et "nhilen ü,t de n°tUlen e° dat zon h1j h00fîth°Udeü 1s he0°nnen met te zeggen dat ook het college zora nîpf n H^îrt vpr ppende financiële ruimte. Dus op dat punt is hij niet onduidelîjk geweest. Die verkrappende financlële rulmte kan me- de worden veroorzaakt door de aanwezigheid van rekeningtekorten over meer dan één jaar Ook dat is een feit; in de financiële cSsie ook 1985Ven zeîfs^îgsfi l" ^1-1 <S 1nderdaad n1et al1een 1984 maar en zelfs 1986 genoemd, maar spreker denkt dat het nint is om 986 verder in beschouwing te neEen, wanî daar Îs 1 Je e^aî geen z cht op, maar op 1984 en 1985 wel. Waarschijnlijk zal ook dte îoHge oJ 0usVaïnedîeV°!9enn begrPt1n9 «»e11Uker zijn dan welke uitlaten W spreker z1ch zeker n<et onduidelijk HiJ heeft a11een geprobeerd het beeld zo volledig mogeliik te krii gen Men nioet natuurlijk niet alleen deze min of m^r incïdenteîe tegenvallers, maar ook andere zaken proberen 1n beeld te krijgen dat nü onk nîp^h'î vn11ed19- fn vandaag moet men zeggen dat men dat nu ook niet helemaal kan doen. Over drie maanden, als de beqro- t ngscijfers voor 1988 en ook het dekkingsplan en de m^eîjarenbeqro- ordPe voorz1tter ste1t thans het beleidsplan voorjaar 1987 aan de Pagina 14, projekt 1. ro ?e he V4n-der 2viaaü "^rkt op dat de parkeerproblemen 1n het centrum van^é gemeente _ni jpend zijn. Winkeliers aan de Binnenweq hebben reeds geruime tijd klachten geuit över het tekort aan Darkppr- en daarnaast hebben bewoners bezwaar aangetekend tegen het foutief parkeren in de omgeving van het Jul ianaplein en de Ei^nlaan -u^g en het weren van aut°,s uit het centrum sprekers frartie nill o Va" de w1nke11ers en dat staat aelîik te nBkl t V0°r' P k°rte term'jn en te9en zo weinig mo- rton t ke? kosten "»et aan dit nijpende tekort iets qedaan wor breid m ""^1 parkeerp1aatsen "»et drastisch worden uitge- Naar de mening van de VVD-fraktie is dit ook realiseerbaar en wel op het grote terrein achter de bibliotheek, het voormaliqe stïlîin k!° Van °reefsch001- Door dit terrein volledig open te ovlr Ist daaî"h?i h parîerPn 1n de aan9ren?ende straten. met alle van 225 000 ïniî3*'■SC* ve"!,1nderen- Echter een PrUskaartje hannpn i l P Z1Jn frakt,e dat thans zeker niet aan willen hîl rea11seren van de bestaande plaaî"n In d" P'oatsen I, Seringe Ko" !!et Po11e9e ste11 voor het VVD-projekt rulm te formuleren en spreekt

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 14